ТЕМА 12 ПОДАТКОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

ТЕМА 12 ПОДАТКОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

1
0

ТЕМА 12
ПОДАТКОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

1. Організація обліку платників податків

2. Форми
податкового контролю

3. Організація
проведення податкових перевірок


1. Податковий менеджмент припускає
використання всієї сукупності методів впливу
на платника податків та проявляється у
плануванні Облік платників податків є однією
з основних функцій органів ДПС, яка створює
передумови для здійснення контролю за
правильністю обчислення, повнотою і
своєчасністю перерахування податків і зборів
до бюджетів та до державних цільових фондів.
Організація обліку платників податків у
органах державної податкової служби
Робота з обліку платників податків у органах
ДПС здійснюється працівниками підрозділів
обліку платників податків відповідно до
структури, яка затверджується ДПАУ. Для
забезпечення повноти обліку платників
податків органи ДПС станом на 1-ше число
кожного місяця проводять звірку районного
рівня Єдиного банку даних про платників
податків — юридичних осіб, а також Реєстру
фізичних осіб з даними відповідних органів
державної реєстрації та органів статистики.
Порядок взяття на облік платників податків —
юридичних осіб та їх філій
Юридичні особи повинні у 20-денний термін
після одержання свідоцтва про державну
реєстрацію звернутися до органів ДПС за своїм
місцезнаходженням для взяття на податковий
облік.
Юридичні особи, що підпадають під визначення
платників податку на додану вартість зобов’язані
зареєструватися як платники такого податку в
органі ДПС за їх місцезнаходженням (обліку)
відповідно до Положення про Реєстр платників
ПДВ.
Для взяття на облік платники податків —
юридичні особи подають в органи ДПС такі
документи:
заяву за формою N 1-ОПП;
завірені в нотаріальному порядку копії
статуту, установчих договорів з відміткою
органу, що здійснив державну реєстрацію;
копію положення (для бюджетних установ,
благодійних організацій);
копію свідоцтва про державну реєстрацію;
копію довідки про включення до ЄДРПОУ з
присвоєним їй ідентифікаційним кодом.
Документи приймаються лише за наявності
паспорта особи, яка подає документи, довідок
про присвоєння ідентифікаційного номера
власників, засновників, директора та
головного бухгалтера.
Заяви приймають відділи обліку та реєструють
у загальному відділі (канцелярії). Приймання
заяви фіксується в журналі реєстрації заяв та
повідомлень про взяття на облік (перереєстрацію,
реорганізацію, унесення змін) платників
податків за ф. N 2-ОПП. Заява заповнюється
друкарським способом або від руки чорнилом
темного кольору друкованими літерами та
підписується власником, засновником або
призначеним керівником, чи головним
бухгалтером підприємства.
Узяття на облік платника податків — ЮЛ
здійснюється органом ДПС протягом двох
робочих днів після надходження заяви за ф. N 1-ОПП
за наявності всіх поданих документів.
Після взяття платника податків на облік (перереєстрації,
реєстрації змін чи доповнень) орган державної
податкової служби ставить на першому
примірнику, змінах та доповненнях до статуту (положення)
платника податків відмітку (штамп) про взяття
його на облік за підписом відповідальної
особи і видає (замінює) йому довідку про
взяття на облік платника податків за ф. N 4-ОПП.
Платник податків зобов’язаний протягом 3
робочих днів з дня відкриття/закриття рахунку
(включаючи день операції) особисто подати або
надіслати поштою на адресу органу ДПС, в якому
він перебуває на обліку, повідомлення про
відкриття/закриття рахунків в установах
банків, які повинні зберігатися в особовій
справі платника.
Особливості взяття на облік фізичних осіб —
суб’єктів підприємницької діяльності
Фізична особа — суб’єкт підприємницької
діяльності після одержання свідоцтва про
державну реєстрацію повинна в 5-денний термін
звернутися до органу державної податкової
служби за своїм місцем проживання для взяття
на податковий облік з такими документами:
заява за ф. N 5-ОПП;
копія свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта
підприємницької діяльності — фізичної особи;
документ, що посвідчує особу (паспорт).
Працівники підрозділів з обліку платників
податків до взяття суб’єкта підприємницької
діяльності на облік як платника податків
перевіряють подані документи, дані із заяви
за ф. N 5-ОПП заносяться до Реєстру фізичних
осіб.
Після взяття платника податків на облік
органи ДПС видають йому довідку про взяття на
облік за ф. N 4-ОПП.
Платник податків зобов’язаний протягом трьох
робочих днів з дня відкриття/закриття рахунку
(включаючи день відкриття/закриття) подати
особисто або надіслати поштою, з
повідомленням про вручення, на адресу органу
ДПС, в якому він взятий на облік, повідомлення
про відкриття/закриття поточних рахунків в
установах банків.
Підрозділ обліку платників податків після
взяття платника податків на облік формує його
облікову справу, яка зберігається до
ліквідації платника податків або зняття його
з обліку в одному органі ДПС і взяття на облік
в іншому. Облікова справа з описом документів
на другий день після взяття платника податків
на облік закріплюється за інспектором, про що
робиться відмітка в журналі.
Порядок внесення змін до облікових даних
платників податків
Органи ДПС проводять внесення змін і
доповнень Єдиного банку даних про платників
податків юридичних осіб та Реєстру фізичних
осіб на підставі:
інформації органів державної реєстрації;
документально підтвердженої інформації
установ банків про відкриття (закриття)
банківських рахунків та електронних реєстрів
з установ банків;
документально підтвердженої інформації, що
надається платниками податків.
Порядок зняття з обліку платників податків в
органах державної податкової служби
Для зняття з обліку, у разі прийняття
власником (власниками) або уповноваженим ним (ними)
органом рішення про ліквідацію, платнику
податків юридичній особі слід:
У 3-денний термін з дати прийняття рішення
подати в орган державної податкової служби, в
якому платник податків перебуває на обліку,
такі документи:
заяву про зняття з обліку платника податків,
дата якої фіксується в журналі за ф. N 6-ОПП
оригінал довідки за формою N 4-ОПП;
копію розпорядчого документа власника про
ліквідацію;
копію розпорядчого документа про утворення
ліквідаційної комісії;
ліквідаційну картку органів державної
статистики.
У 10-денний термін з дня подання заяви скласти
ліквідаційний баланс у формі річного звіту (на
дату прийняття рішення про ліквідацію) та
подати його для перевірки органу ДПС.
При одержанні органами ДПС від платника
податків заяви, а також на підставі
інформації про порушення справи про
банкрутство платника податків або звернення
до суду, чи господарського суду з питання
скасування державної реєстрації, органом ДПС
у місячний термін приймається рішення про
проведення документальної перевірки.
У разі встановлення факту відсутності
заборгованості перед Держбюджетом та
місцевими бюджетами орган ДПС знімає його з
обліку. Зняття з обліку проводиться за
наявності повідомлення від установи банку
про закриття такому платнику рахунків. Після
зняття з обліку орган ДПС складає довідку про
зняття з обліку платника податків, яку
надсилає до органів державної реєстрації.
Якщо після проведеної перевірки платника
податків встановлено факт заборгованості
його перед бюджетами, орган ДПС не знімає його
з обліку, а підрозділи обліку та звітності
складають повідомлення про наявність обов’язків
зі сплати податків і зборів (обов’язкових
платежів) і надсилають його особі,
відповідальній за погашення податкових зобов’язань
або податкового боргу, що є такою відповідно
до законодавства в разі ліквідації платника
податків.
Підприємства — банкрути знімаються з обліку
після затвердження ліквідаційного балансу
ухвалою господарського суду, прийняття судом
рішення про ліквідацію такого підприємства
та визнання податкового боргу безнадійним.
Зняття з обліку фізичної особи — СПД як
платника податків здійснюється в порядку,
відповідному для платників податків —
юридичних осіб. Особливістю є лише те, що
фізична особа після прийняття рішення про
ліквідацію СПД подає до органу ДПС, у якому
вона зареєстрована як платник податків, такі
документи:
заяву про зняття з обліку платника податків,
дата якої фіксується в журналі за ф. N 6-ОПП;
оригінали документів, що видаються органами
державної податкової служби платнику
податків (свідоцтва, патенти, довідки) і
підлягають поверненню до органу ДПС, а також
завірені органом ДПС копії цих документів,
якщо такі видавались та підлягають
поверненню до органу ДПС.


2.
Найбільш важливою формою податкового
контролю є податкові перевірки. Податкові
перевірки класифікуються:
за місцем проведення: документальні та
камеральні;
за обсягом питань, що перевіряються:
тематичні, комплексні та оперативні;
за способом організації: планові та
позапланові;
Камеральна перевірка проводиться за
місцезнаходженням ДПС. Документальна
перевірка здійснюється з виїздом на об’єкт
контролю.
Комплексна перевірка передбачає всебічну
перевірку діяльності підприємства.
Тематична перевірка здійснюється з метою
проведення перевірки з окремих питань
дотримання податкового законодавства.
Оперативні перевірки передбачають перевірку
СПД, які не мають статусу юридичних осіб, або
фізичних осіб — СПДз питань бухгалтерського
та податкового обліку.
Планова перевірка проводиться за рішенням
ДПС з письмовим повідомленням платника
податку (за графіком). Право на проведення
цієї перевірки надається у випадку, якщо не
пізніше ніж за 10 днів до дня проведення
перевірки надіслано письмове повідомлення з
зазначенням дати її проведення.
Позапланові перевірки проводяться, якщо: за
результатами зустрічних перевірок виявлені
факти порушень законодавства; СПД не подав
своєчасно звітні документи; виявлена
невідповідність даних у звітності; СПД
оскаржив дії податкових органів при
проведенні планової перевірки; при
реорганізації підприємства.


3. Проведення податкового контролю
здійснюється за наступними етапами:
попередній аналіз;
планування контролю;
здійснення перевірки;
завершальний етап контролю;
реалізація й контроль за виконанням
матеріалів перевірки.
На етапі попереднього аналізу здійснюється
вивчення обліку платників податків у
податковому органі, податкові декларації,
порівнюються динаміка даних про нарахування
й сплату податків, аналіз розвитку
підприємства, аналіз основних показників
підприємства.
На етапі планування контролю здійснюється
відбір необхідних даних про платника
податків, відбір об’єктів для проведення
перевірки, підготовка планів та графіків
перевірок, визначаються джерела інформації,
методичні прийоми контролю, відповідальні за
проведення та результати контролю.
Далі на основі програми перевірки
безпосередньо здійснюється податкова
перевірка. Програми перевірки — це обов’язків
мінімум питань, що підлягають документальній
перевірці.
За результатами проведення перевірки
складається акт (якщо порушення виявлені) або
довідка (якщо порушень не виявлено). Акт
складається із вступної, описової,
результативної частини.
У вступній частині зазначаються відомості
про осіб, які здійснюють перевірку, відомості
про підприємство, яке перевіряється, його
посадових осіб (директора, головного
бухгалтера); дата початку та закінчення
перевірки, вид перевірки.
У описовому розділі надається інформація про
підприємство, орган, який його реєстрував,
дата та номер реєстрації, адреса,
ідентифікаційний код, види діяльності, що
перевіряються. Основне місце приділяється
фактам виявлених порушень (описуються види
порушень, їх зміст з посиланням на статті
законодавчих актів).
У результативній частині узагальнюються
виявлені факти. Надаються пропозиції щодо
усунення виявлених порушень і стягнення
донарахованих сум податків.
Акт перевірки складається у 2 примірниках.


НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ