ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

2
0


ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА
1. Андреев И.Д. Методологические основы познания социальных явлений. – М., 1977. – С. 102 – 103 .
2. Аскин Я.Ф. К вопрорсу о категориях детерминизма // Современный детерминизм и наука. – Новосибирск, 1975. – Т. 1. – С. 44 – 45.
3. Базелюк А.В., Коваленко С.О. Тіньвоа економіка в Україні. Київ: Україна НДЕІ Мінекономіки, 1998. – 206 с.
4. Бандурка О.М. Бюджетні процеси тінізації економіки та заходи її профілактики // Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції з проблем боротьби зі злочинністю у сфері економічної діяльності. – Харків: Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого, – 2000. – С. 15.
5. Бантишев О.Ф. Контрабанда, що вчинюється організованими групами, та суміжні з нею злочини. Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції з проблем боротьби з організованою злочинністю в регіоні (Центр вивчення організованої злочинності при Національній юридичній академії України ім. Ярослава Мудрого). – Харків, 2000. – С. 39.
6. Барановский А. Преступный айсберг // Финансы Украины. – 1995. – № 36. – С. 8.
7. Блауберг И.В., Юдин Э.Г. Становление и сущность системного подхода. – М., 1973. – С. 68 – 76.
8. Блувштейн Ю., Яковлев А. Введение в курс криминологии. – Минск, 1983. – 311 с.
9. Борисов В.І. Вивчення проблем боротьби з економічною злочинністю вченими НДІ ВПЗ АПрН України // Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції з проблем боротьби зі злочинністю у сфері економічної діяльності (Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого). – Харків, 2000. – С. 21.
10. Бородюк В., Турчинов О., Приходьмо Т. Оцінка масштабів тіньової економіки та її вплив на динаміку макроекономічних показників // Економіка України. – 1996. – №11. – С.19 – 23.
11. Беккер Г. Crime and Punishment // Journ. Polit. Econ. 1966. Vol. 76, №2; Економічний аналіз і людська поведінка // THESIS. 1993. – Т.1, – Вип.1. – С. 38.
12. Венцковский Л.Э. Философские проблемы развития науки. – М., 1982. – С. 68.
13. Ворович Б.А. Философская структура практики. – М., 1972. – С. 41.
14. Геєць В.М. Перешкоди економічному поступу та можливі шляхи їх подолання // Економічний часопис. – 1996. – №11. – С. 23; Глуховский М. Криминальная экономика // Деловые люди. – 1992. – №9. – С. 14 – 16; Головин С. Теневая экономика: преступление без наказания? // Коммунист. вооруж. сил. – 1990. – № 23. – С. 33 – 38; Кербер С.Н. О теневой экономике // Пробл. Прогнозирования. – 1992. – №6. – С. 111 – 113; Клюня В.Л., Пузиков В.В. Теневая экономика: генезис, структура и современные особенности // Вести Белорус. ун-та. Сер.3: История. Философия. Политология. Социол. Экономика. Право. – 1992. – №2. – С. 52 – 54; Клюшников А.С. Проблемы борьбы с преступностью в сфере экономики. – М.: Правл. Всесоюз. о-ва «Знание», 1990. – 29 с.; Козлов Ю. Теневая экономика и преступность // Вопр. экономики. – М., 1990. – № 3. – С. 120 – 127; Корягина Т.И. Теневая экономика: что это такое? // Коммунист Грузии. – 1990. – №10. – С. 20 – 27; Лазовский В. О сущности, структуре и субъектах «теневой экономики» // Эконом. науки. – 1990. – № 8. – С. 62 – 67; Ларьков А.В. Теневая экономика: история и сущность // Хоз-во и право. – 1991. – № 2. – С. 119 – 126; Осипенко О.В. Экономическая криминология: Пробл. старта // Вопр. экономики. – М., 1990. – № 3. – С. 130 – 133; Осипенко О.В., Козлов Ю. Г. Что отбрасывает тень // ЭКО: Экономика и орг. пром. пр-ва. – 1989. – № 2. – С. 47 – 59; Проблемы теневой экономики // Изв. АН СССР. Сер. экон. – М., 1990. – № 2. – С. 86 – 113; Рутгайзер В. Теневая экономика в СССР: Обзор лит. и исслед. // Свобод. мысль. – 1991. – №17. – С. 119 – 125; Савельева Т. «Коза ностра» по-советски // Моя Москва. – 1991. – №10. – С. 4 – 5; Теневая экономика / Бунич А.П., Гуров А.И., Корягина Т.И. и др. – М.: Экономика, 1991. – 159 с.; Шохин А.Н. О структуре и масштабах теневой экономики // Финансы СССР. – 1990. – № 7. – С. 23 – 28; Шохин А. Теневая экономика: Мифы и реальность // Экономика и жизнь. – 1990. – № 33. – С. 9.
15. Гиргинов Г., Янков М. Наука и творчество / Пер. с болг. – М., 1979. – С. 127.
16. Голіна В.В. Місце організованої злочинності в структурі загальної злочинності (на матеріалах Харківського регіону) // Збірник анотацій матеріалів міжнародної науково-практичної конференції з проблем боротьби з організованою злочинністю в регіоні (Центр вивчення організованої злочинності при Національній юридичній академії України ім. Ярослава Мудрого). – Харків, 2000. – С. 44.
17. Горщак А., Дидоренко Э., Иванов. Теневая экономика: опыт криминологического исследования. – Луганск: РИО ЛИВД. – 1997. – 173 с.
18. Грошевий Ю.М. Процесуальні особливості розслідування і судового розгляду справ про злочини, вчинені організованою групою // Збірник анотацій матеріалів міжнародної науково-практичної конференції з проблем боротьби з організованою злочинністю в регіоні (Центр вивчення організованої злочинності при Національній юридичній академії України ім. Ярослава Мудрого). – Харків, 2000. – С. 24
19. Даньшин І.М. Щодо питання про кримінологічне поняття економічної злочинності // Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції з проблем боротьби зі злочинністю у сфері економічної діяльності. – Харків: Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого, 2000. – С. 34
20. Див. Реєстр законопроектів секретаріату Верховної Ради України за 2000 рік. Наприкінці 2000 року Кабінетом міністрів за № 5376 і народними депутатами України Омельченком Г.О. і Ермак А.В. (за № 6957) і Терьохіним С.А. (за № 5376-1) подано три законопроекти про легалізацію тіньової економіки шляхом податкової амністії та амністії осіб, що скоїли господарські і посадові злочини. Одночасно 06.11.2000 за №3379 Кабінетом Міністрів України подано проект Закону “Про внесення змін і доповнень до Кримінального і Кримінально-процесуального Кодексів України”, яким пропонується ввести кримінальну відповідальність за легалізацію (відмивання) коштів та майна, здобутих незаконним шляхом.
21. Див. Грошово-кредитна та банківська статистика // Бюлетень Національного банку України. – 2000 №1. – 91 с.
22. Діяльність податкової служби України в 1998 році // Матеріали ДПА України – С. 165 – 166; Газета “Факти” від 2 лютого 1999 року. – С. 5.
23. Діяльність податкової служби України у 1998 році // Матеріали ДПА України. – С. 89 – 90.
24. Долгова А.И. Социально-психологические аспекты преступности несовершеннолетних. – М, 1980. – 97 с.
25. Дрьомін В.М. Терористичні форми організованої злочинності // Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції з проблем боротьби з організованою злочинністю в регіоні (Центр вивчення організованої злочинності при Національній юридичній академії України ім. Ярослава Мудрого). – Харків. – 2000. – С. 57.
26. Ємельянов В.П. Преступность лиц с психическими аномалиями. – Саратов: Прогресс, 1980. – 33 с.
27. Закалюк А.П. Соціальні передумови, причини та умови корупції в Україні // Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції з проблем боротьби зі злочинністю у сфері економічної діяльності. – Харків: Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого, 2000. – С. 36.
28. Зеленецкий В.С. Общая теория борьбы с преступностью. – Харьков: Основа, 1994. – С. 319.
29. Зеленецький В.С. Проблеми забезпечення безпеки працівників правоохоронних органів, що ведуть боротьбу зі злочинністю у сфері економічної діяльності // Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції з проблем боротьби зі злочинністю у сфері економічної діяльності. – Харків: Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого, 2000. – С. 41.
30. Зеленецький В.С. Проблеми попередження злочинів, учинених організованими злочинними угрупованнями // Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції з проблем боротьби з організованою злочинністю в регіоні (Центр вивчення організованої злочинності при Національній юридичній академії України ім. Ярослава Мудрого). – Харків, 2000. – С. 47.
31. Теоретичесике вопросы изучения причинного комплекса преступности / І.Я. Зелінський, Л.І. Спірідонов, І.Б. Михайловський та ін. – М., 1981. – С. 27; Карпец И.И. О природе и причинах преступности в СССР // Сов. государство и право. – 1966. – №4. – С. 87; Карпец И.И. Проблема преступности. – М., 1969. – С. 50 – 71; Лекарь А.Г. Профилактика преступлений. – М, 1972. – С. 16–17; Кудрявцев В.Н. Проблемы причинности в криминологии // Вопр. философии. – 1971. – №10. – С. 32 – 41; Остроумов С., Кузнецов Н. О предмете советской криминологии // Вести МГУ: Право. – 1968. – №3. – С. 31; Аванесов Г.А. Криминология. Прогностика. Управление. – М., 1975. – С. 60 – 61.
32. Келле В.Ж., Макашин Н.И. Теория отражения и методология познания социальных явлений. – София. – 1973. – С. 65.
33. Климник Ю. В плену новой утопии // Бізнес. – №10 (65). – 15 марта 1994 – С. 3.
34. Вопросы борьбы с преступностью. – М., 1975.
35. Колесников В.В. Известия высших учебных заведений // Правоведение. – №4. – 2000. – С. 238.
36. Коваленко О., Филонов В. Курс лекций по криминалогии и профилактике преступлений. – Донецк, 1995. – 317 с.
37. Коновалова В.О. Початкові слідчі дії і тактичні операції при розслідуванні злочинів у сфері економіки // Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції з проблем боротьби зі злочинністю у сфері економічної діяльності (Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого). – Харків, 2000. – С. 39.
38. Коршунов А.М. Познание и деятельность. – М., 1984. – С.133; Теория отражения и творчество. – М., 1971. – С. 233.
39. Корягина Т. Услуги теневые и легальные // ЭКО: Экономика и орг. пром. пр-ва. – 1989. – №2. – С. 60 – 65.
40. Корягина Т. Теневая экономика в СССР // Вопросы экономики. – 1990. – №3. – С. 14.
41. Корягина Т. Теневая экономика: что это такое? // Коммунист Грузии. – 1990. – №10. – С. 20 – 27.
42. Корягина Т. Отдадим на откуп «теневикам»? // Армия. – 1991. – №21. – С. 32 – 39.
43. Криміногенна ситуація в Україні: оцінка, тенденції, проблеми. МВС України. Звіт 1995р. – Видавництво МВС України. – 1995. – 65 с.
44. Кримінологія і профілактика злочинів: Курс лекцій. – К.: НАВСУ, 1996. – 213 с.
45. Кримінологія: Підручник / Под. ред. професора А.І. Долгової – М.: Інформ. М – Норма, 1997. – 779 c.
46. Кримінология: Ганс Шнайдер, переклад з німецької мови Ю.А. Неподаєва / Під ред. Л.О. Іванова. – М.: “Прогрес”. УНІВЕРС, 1994. – 504 с.
47. Кримінологія: Підручник / Під. ред. професора Бурякова. – С-Пб., – 1998. – 573 с.
48. Кудрявцев В. Эффективность системы уголовной юстиции // Соц. законность. – 1971. – № 7. – С. 14.
49. Куприян А.П. Методологические проблемы социального эксперимента. – М., 1971. – С. 12.
50. Ляпіна С.Ю. Риск-менеджмент: теория и практика. Российская действительность и западный опыт. Информационно-аналитический журнал. Дайджест – Финансы. – №8 (56). – 1999. – С. 17 – 21.
51. Лойфман И.Я. Причинность и детерминизм // Категории диалектики. – Свердловськ, 1974. – Вып. 3. – С. 5; Власов В.С. Причины и условия преступности в СССР: Учебн. пособие. – Ярославль. – 1987. – С. 16.
52. Майзель І.А. Соціологія науки: проблеми і перспективи. – Л., 1944. – С. 25; Яхиєль Н. Собр. соч. – С. 34; Марахов В.Г. Наука как фактор регулирования и управления процесса превращения науки в непосредственную производительную силу. – М., 1971; Петряев К.Д. Собр. соч. – С. 4.
53. Маркс К., Энгельс Ф. Святое семейство, или критика критической критики: Собр. соч. – Т. 2 – С. 89.
54. Матеріали про відповідальність за легалізацію доходів, здобутих злочинним шляхом за новим КК України // Вісник податкової служби України, 2001. –№29 – С.34-37.
55. Мостопатенко В.М. Философия и методы научного познания. – Л., 1972. – С. 196.
56. Навроцький В.О. Теоретичні поняття кримінально-правової кваліфікації. – К.: АТІКА, 1999. – С. 241.
57. Навроцький В.О. Питання кваліфікації злочинів, учинених злочинними організаціями і організованими злочинними групами (за проектом КК України) // Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції з проблем боротьби з організованою злочинністю в регіоні (Центр вивчення організованої злочинності при Національній юридичній академії України ім. Ярослава Мудрого). – Харків, 2000. – С. 50.
58. Науково-практичний коментар кримінального Кодексу України. – К.: Правові джерела, 1998. – С. 322 – 325.
59. Національна безпека України 1994 – 1996 рр. // Наукова доповідь НІСД. – К., 1997. – 196 с.
60. Николаева М., Шевяков А. Теневая экономика, методы анализа и оценки (Обзор работ зап. экономистов). – М.: Прогресс, 1987. – 34 с.
61. Панкратов В.В. Косвенные методы изучения преступности // Вопросы борьбы с преступностью. – М., 1967. – С. 31; Булатов Г., Майоров И. Показательность данных уголовной статистики. – Вестник МГУ; Серия Право, 1969. – С. 59.
62. Панов М. І. Відповідальність за злочини проти власності за проектом КК України // Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції з проблем боротьби зі злочинністю у сфері економічної діяльності (Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого). – Харків, 2000. – С. 42.
63. Панов М. І. Становление нового направления в науке // Материалистическая диалектика – методология естественных, общественных и технических наук. – М., 1983. – С. 200 – 2001.
64. Пастернак-Таранушенко. Економічна безпека держави. – К., 1994. – 139 с.
65. Пензеник В. Украина на перепутье // Зеркало недели. – 1997. – 12 июля. – С. 8.
66. Попович В.М. Проблеми кваліфікації “відмивання” фіктивних коштів // Матеріали конференції з проблем боротьби з відмиванням грошей. – К.: Мін. юстиції України, 1993. – С. 17 – 21.
67. Попович В.М. Межбанковские расчеты – неисчерпаемые возможности для злоупотреблений // Бизнес. – 1994. – №7. – 22 февраля. – С. 27.
68. Попович В.М. Створення організаційно-правових передумов мінімізації криміногенних процесів у кредитно-фінансовій сфері – справа державної ваги // Проблеми боротьби зі злочинами, що скоюються з використанням банківської системи. – К.: Українська Академія внутрішніх справ, 1994. – С. 8.
69. Попович В.М. Электронные расчеты – панацея от криминальных эмиссий или катализатор углубления криминализации банковской системы? // Бюллетень законодательства и юридической практики Украины. – 1994. – № 2. – С. 57.
70. Попович В.М. Організаційно-правові основи боротьби зі злочинністю у сфері фінансово-кредитної діяльності // Матеріали науково-практичної конференції “Організаційно-правові проблеми економічної безпеки України”. – Львів: Інститут внутрішніх справ УАВС, 1995. – С. 65 – 69.
71. Попович В.М. Правовий захист фінансово-господарської діяльності від злочинних посягань // Економіко-правові засоби боротьби з економічною злочинністю: Навчальний посібник. – К.: Українська академія внутрішніх справ, 1995. – С. 86 – 98.
72. Попович В.М. Правові основи банківської справи та її захист від злочинних посягань. – К.: Правові джерела, 1995. – 325 с.
73. Попович В.М. Терминаторы валютного регулирования // Бизнес. – 1995. – № 7. – 7 марта. – С.1, 37.
74. Попович В.М. Транснаціональна злочинність в сфері фінансово-господарської діяльності // Стратегія і досвід боротьби з організованою злочинністю і нелегальним наркобізнесом. – К.: РВВ МВС України, 1995. – С. 86 – 97.
75. Попович В.М. Ще раз про вдосконалення механізму повернення валютної виручки з-за кордону, (стан правового регулювання питань повноти і своєчасності розрахунків за експортно-імпортними операціями) // Закон і бізнес. – 1995. – №7.
76. Попович В.М. Организационно-правовые основы взаимодействия субъектов предпринимательской деятельности по обеспечению экономической безопасности в сфере кредитных отношений // Управление кредитными рисками заемщика, кредитора, страховщика / Под ред. М. Поповича. – К.: Правові джерела, 1996. – С. 129 – 261.
77. Попович В.М. Організаційно-правові передумови криміналізації фінансово-господарських відносин та їх вплив на боротьбу ОВС із зловживаннями у сфері банківської діяльності // Вдосконалення практичної діяльності та підготовки кадрів ОВС. – К.: НАВСУ, 1997. – С. 58 – 67.
78. Попович В.М. Зловживання в сфері зовнішньоекономічної діяльності та методи боротьби з ними // Міжнародні економічні відносини: кримінологічний аспект / Під ред. В.М. Поповича. – К.: Правові джерела, 1997. – С. 69 – 156.
79. Попович В.М. Тіньова економіка як предмет економічної кримінології.– К.: Правові джерела, 1998. – 477 с.
80. Попович В.М. Реформування економічної моделі та правової конструкції системи оподаткування – необхідна передумова вдосконалення міжбюджетних відносин // Науковий вісник. Збірник наукових праць УФЕІ – 1999. – № 3. – С. 133.
81. Попович В.М. Теоретико-методологічний рівень розробки проблеми латентної злочинності // Право України. – 1999. – №11. – С.106.
82. Попович В.М. Теоретико-методологічні основи пізнання, моніторингу змін та протидії феномену “Тіньова економіка” // Матеріали науково-практичної конференції “Реформа міжбанківських відносин і проблеми розвитку податкової системи України”. – Ірпінь. – 1999. – С. 367.
83. Попович В.М. Дерегуляція економіки як один з шляхів подолання проблеми тінізації економіки і корупції // Матеріали круглого столу, Український центр політичних досліджень. – Київ. – 1999. – С. 45 – 50.
84. Попович В.М. Стан кримінально-правового забезпечення детінізації зовнішньоекономічних відносин: Збірник наукових праць УФЕІ // Науковий вісник. – 2000. – № 1.
85. Попович В.М. Управління кредитними ризиками як засіб попередження організованої злочинності // Збірник наукових праць Національної юридичної академії України ім. Ярослава Мудрого, Американського Університету м. Вашингтон. – Харків. Вип. 1. – 2000. – С.162.
86. Попович В.М., Білоус В.Т., Попович М.В. Організаційно-правове забезпечення боротьби з відмиванням доходів незаконного походження: Монографія. – Київ, 2001. – 138 с.
87. Попович В.М. Соціально-економічні, політичні та правові фактори виникнення комерційних відносин в Україні (глава 1). Державне регулюввання підприємництва (Розділ 2). Економічна безпека підприємництва (Розділ 4). Правовий режим підприємництва у сфері зовнішньоекономічної діяльності (розділ 5). Кримінологічні аспекти регулювання підприємницьких відносин (Розділ 6) // Комерційне право / Попович В.М., Предборський В.А., Кухаренко В.Д. та інші / Під наук. Ред. В.М. Поповича – Київ: Правові джерела, 1997. – С. 4 – 33; 287 – 778.
88. Попович В.М. Преступность в Украине // Бюлетень законодательства и юридической практики Украины. – 1994. – №2. – С. 37; Криміногенна ситуація в Україні: оцінка, тенденції, проблеми: Звіт МВС України. – К., 1995; Злочинність в Україні: Статистичний збірник. – К., 1998.
89. Попович В.М. Управління кредитними ризиками як засіб забезпечення економічної безпеки та попередження організованої злочинності у сфері кредитних відносин // Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції “Злочини у сфері кредитно-фінансової та банківської діяльності”. – Харків: Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого, Департамент юстиції США, 2000. – С.78.
90. Попович В.М. Латентність злочинів у сфері фінансово-господарських та податкових відносин: причини, співвідношення, економічні, правові та організаційно-управлінські аспекти // Науковий вісник: Збірник наукових праць Академії ДПС України. – 2000. – №3 (9). – С. 124 – 134.
91. Попович В.М. Правові основи банківської діяльності та її захист від злочинних посягань: Автореферат дис…. канд. юр. наук: 12.00.08 / Українська академія внутрішніх справ. – К. – 1995. – 19 с.
92. Проблемы теневой экономики // Изд. АН СССР. Сер. экон. – М., 1990. – №2. – С. 86 – 113.
93. Припустимо-критичним порогом вважається 30 – 35 % тіньового капіталообороту від ВВП. В Україні за розрахунками різних фахівців тіньова економіка в 1996 р. складає: 50 – 55 % від ВВП – Геєць В.М. Перешкоди економічному поступу та можливі шляхи їх подолання // Економічний часопис. – 1996. – №11. – С. 23; 70 % від національного доходу – Інститут реформ // Вісник громадських слухань – К., 2000. – № 2. – С. 59.
94. Пункт 4 ст. 18 Закону України “Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю”; ст. 11 Закону України “Про міліцію”; ст. 7 Закону України “Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотронних речовин і прекурсорів та зловживання ними”.
95. Пушкарев М.С. Контролінг. – Тернопіль, 1997. – 143с.
96. Пушко И. Ответственность за фиктивное банкротство в уголовном праве Украины // Бизнес (прилож.). – 1997. – №8.
97. Райх И.Х. Нелегальная экономика не знает границ // ЭКО: Экономика и орг. пром. пр-ва. – 1989. – №2. – С. 65 – 69.
98. Реверчук С.К., Лищик И. Мелкое подпольное произодство в экономике современного капитализма // Вопр. полит. економии. – К., 1988. – Вып. 198. – С. 58 – 63.
99. Рейстемайер Ю. Криминологическая взаимность между экономическим обманом и беловоротничковой преступностью // Обществ. науки за рубежом. Гос-во и право: РЖ. – 1978. – №3. – С.166 – 171.
100. Рейтсмен В. Скрытая ложь, взятки: “крестовые походы” и реформы. – М.: Прогресс, 1988. – 328 с.
101. Ривкин К. Криманалистическая характеристика современных присвоений //Экономика и жизнь. – 1995. – №7. – С. 22.
102. Рогов Н. Корыстные мотивы и закон // Парт. жизнь Казахстана. – 1990. – №7. – С. 73 – 75.
103. Рогов Н. Экономика и преступность. – Алма-Ата: Казахстан, 1991. – 159 с.
104. Розовський Б.Г. Інститут цивілізованого лобізму як засіб попередження корупції // Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції з проблем боротьби зі злочинністю у сфері економічної діяльності. – Харків: Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого, 2000. – С. 45.
105. Розовський Б.Г. Оцінка латентної економічної злочинності в регіоні за побічними факторами // Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції з проблем боротьби з організованою злочинністю в регіоні (Центр вивчення організованої злочинності при Національній юридичній академії України ім. Ярослава Мудрого). – Харків, 2000. – С. 37
106. Руденко Г. Сіра тінь у білому савані смерті // Україна – бізнес. – 1996. – № 30. – 1 серпня.
107. Рузавин Г.И. Методы исследования. – М., 1974. – С. 220.
108. Рупчев К. Повернути гроші державі // Іменем Закону. – 1996. – № 18 – 19 – 8 травня.
109. Рутгайзер В. Теневая экономика в СССР: Обзор лит. и исслед. // Свободная мысль. – 1991. – №17. – С. 119 – 125.
110. Рушынков В. Тени перед рассветом // Хоз-во и право. – 1990. – №10. – С. 108–116.
111. Рябошлык В. Наличизация как зеркало тенизации экономики // Бух-я. Налоги. Бизнес. – 1996. – № 21. – С. 15.
112. Современная уголовная политика в сфере борьбы с транснациональной организованой преступностью и коррупцией. Третий парламенский международный «Круглый стол». Иркутск 8-10 июля 1999 г. Институт актуального образования // Веб-сайт «конференции» – http://www.jurinfor.ru/conf/9902/_index.htm
113. Мюллер Г. Семнадцать ликов мафии // Экоракурс. – Site Mafia-R23.003 htt://www.mafia.duets.ua/R23/00/R23003.shtml/
114. Савченко А. “Відмивання” грошей: кримінально-правовий і порівняльний аспекти // Право України. – 1997. – №5. – С. 38; Закон України “Про ратифікацію Конвенції про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, 1990 рік” від 17.12.1997. р.
115. Страны ОПЕК: общемировая ситуация // Веб-сайт Subscribe.Ru проекта Citycat.Ru: htt: //www.Koi.subscribe.ru/business.globalec/
116. Социальные отклонения: введение в общую теорию. – М., 1984; Дубинин Н.П., Карпец И.И., Кудрявцев В.Н. Генетика, поведение, ответственность. – М., 1982.
117. Свенсон Б. Экономическая преступность: Пер. со швед. – М.: Прогресс, 1987. – 160 с.
118. Свиридов В. Організована злочинність в наступі // Іменем Закону. – 1997. – №35. – 29 квітня.
119. Селеверстов В. Экономическая перступность гораздо шире, чем мы думаем // Моск. новости. – 1995. – № 17. – 12 – 19 марта.
120. Сидоров В., Гладких В. Рынок и преступность: реализм и прогноз // Хозяйство и право. – 1991. – №4. – С. 129 – 134.
121. Сенчагов В. Экономическая безопасность: состояние экономики, фондового рынка и банковской системы // Вопросы экономики. – 1996. – № 6. – С. 144.
122. Сергеев А. Альтернатива: выбор пути. Перестройка управления и горизонты рынка. –М.: Мысль, 1990. – 462 с.
123. Словник-довідник / Під ред. Ю.С. Шемшученка. – К.: Femina, 1996. – 695 с.
124. Симанов А.Л. Понятие «состояние» как философская категория. – Новосибирск. – С. 85 – 87; Куприян А.П. Проблемы эксперимента в системе общественных наук. – М., 1981. – С. 16; та інші.
125. Синилов Г., Головин С. В борьбе неправедных миллиардеров // Экономика и жизнь. – 1990. – №34. – С. 14.
126. Сичивица О.М. Методы и формы научного познания. – М., 1972. – С. 74.
127. Синильников С., Соломин Т., Биржаков М. Энцеклопедия предпринимателя. – СПб., 1994. – С. 166.
128. Сіра зона. Некерована урядова політика утримує вируючу українську тіньову економіку у підпіллі // Юридичний вісник України. – 1996. – №38. – 19 – 25 вересня.
129. Скворцов М., Тіньова економіка і боротьба з податковими злочинами // Іменем Закону. – 1996. – № 7, 15.
130. Сташис В.В. Відповідальність за вчинення злочинів злочинною організацією за проектом нового Кримінального кодексу України // Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції з проблем боротьби зі злочинністю у сфері економічної діяльності. – Харків: Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого, 2000. – С. 29.
131. А.В. Шестаков: Теневая экономика: Учебное пособие. – М: Издательский Дом “Дашков и Ко”, 2000. – 152 с.
132. Чепиков М.Г. Интеграция науки. – М., 1975. – С. 18.
133. Теоретические вопросы изучения причинного комплекса преступности. – М., 1981. – С. 8 – 37.
134. Типология и классификация в социологических исследовваниях. – М., 1982.
135. Турчинов О. Тіньова економіка: Теоретичні основи дослідження. – К.: Артек, 1995. – 300 с.
136. Шептулін А.П. Диалектика единичного, особенного и общего. – М., 1973. – С. 13.
137. Шляпочников А.С., Забрянский Г.И. Выявление латентной преступности // Советское государственное право. – 1971. – № 5. – С. 99; Забрянский Г.И. Теоретические вопросы статистического исследования множественности преступлений // Вопросы борьбы с преступностью. – Вып. 19. – 1973; Конев А.А. Некоторые специфические признаки латентной преступности // Проблемы борьбы с преступностью. – Омск, 1977. – С. 139; Ковалкин А.А. Латентная преступность и методика ее выявления. – М., – 1973. – С. 80; Ковалкин А.А. Латентная преступность и ее выявление органами внутренних дел: Посібник. – Киев, 1985; Акутаев Р.М. Латентная преступность: Актуальность проблемы и понятие. // Государство и право. – 1997. – № 12. – С. 79 – 87; Акутаев Р.М. К вопросу о методах измерения латентной преступности. – Государство и право. – 1998. – С. 57 – 60 и другие.
138. Шрога И.Л., Танасевич В.Г., Орлов Я.В. // Вопросы борьбы с преступностью. – Вып. 23. – М., 1975.
139. Фигуровская В.М. Техническое знание и особенности возникновения и функционирования. – Новосибирск, 1979. – С. 208.
140. Про Державну програму детінізації економіки // В.Т. Білоус, В.М. Попович. – Ірпінь, 2000. – 49 с.
141. У податковіій адміністрації Україні: Боротьба з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом // Вісник податкової служби України №36/2001. – С.3.
142. Антидемпінгові війни проти України // Фінансова Україна. – 1997. – 11 лютого.
143. FАТЕ Secretairiat, 2 чис. Andre Pasckal, 75775 Paris 16, France. Звіт за 1998–1999 роки.
144. Жвалюк В. Фінансова злочинність становить велику небезпеку для цивілізованого розвитку економіки держави // Консультант. – 28 листопада 2000. – № 48 (267). – С. 1.
145. Ст. 3 Закону України “Про систему оподаткування” від 25.06.1991. № 1251-XII. ВВР, 1991 р., № 39, ст. 510 із змінами і доповненнями.
146. Постанова Кабінету Міністрів України “Про встановлення порядку виготовлення бланків цінних паперів і документів суворого обліку” від 19 квітня 1993 р. № 283 // Урядовий кур’єр. – 1993. – № 61, 62.
147. Наказ Міністерства фінансів України “Про затвердження інструкції“ “Про порядок реєстрації виданих, повернутих довіреностей на одержання цінностей” від 16 травня 1996 р. № 99 // Бухгалтерський облік і аудит. – 1996. – № 8.
148. Про доповнення до Наказу Міністерства фінансів України від 16 травня 1996 р. № 99 “Про порядок реєстрації виданих, повернутих і використаних довіреностей на одержання цінностей”: Наказ Міністерства фінансів України від 3 жовтня 1996 р. № 212. // Бізнес. – 1996. – № 40.
149. Про зміни і доповнення до інструкції “Про порядок реєстрації виданих, повернутих і використаних довіреностей на одержання цінностей”: Наказ Міністерства фінансів України від 18 жовтня 1996 р. № 226 //Бізнес. – 1996. – № 43.
150. Про Концепцію побудови національної статистики України на Державну програму переходу на міжнародну систему обліку і статистики: Постанова Кабінету Міністрів України від 4 травня 1993 р. № 326 // Зібрання постанов уряду України. – 1994. – № 2.
151. Інструкція «Про порядок видачі суб’єктам підприємницької діяльності ліцензій з надання послуг по охороні державної, колективної і приватної власності, монтажу, ремонту і профілактичному обслуговуванню засобів охоронної сигналізації» від 28 липня 1994 р. № 173/382: Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 28 лютого 1994 р. № 112 // Бізнес. – 1994. – № 20.
152. Порядок забезпечення підприємств, установ, організацій, інших суб’єктів підприємницької діяльності України бланками форм облікової і звітної документації та інструкціями щодо їх заповнення: Накази Міністерства статистики України, Міністерства фінансів України, Національного банку України від 31 серпня 1993 р. № № 01-3-5/80, 18-4117, 27004/07 // Бізнес. – 1997. – № 22.
153. Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку: Наказ Міністерства фінансів України від 24 червня 1995 р. № 88 // Бухгалтерський облік і аудит. – 1995. – № 9.
154. Інструкція по обліку, зберіганню та витраченню бланків свідоцтв про реєстрацію актів громадського стану в Україні // Право України. – 1994. – № 7 – 8.
155. Про внесення доповнення до Положення “Про порядок видачі суб’єктам підприємницької діяльності спеціальних дозволів (ліцензій) на здійснення окремих видів діяльності”: Постанова Кабінету Міністрів України від 19 березня 1997 р. № 186 // Бізнес. – 1997. – № 13.
156. Постанова Правління Національного банку України від 9 листопада 1995 р. № 19011/1758-5209 // Бізнес. – 1995. – № 45.
157. Про затвердження Положення “Про порядок реалізації, обліку торгових патентів та контролю за їх використанням”: Постанова Кабінету Міністрів України від 28 травня 1996 р. № 563 // Бізнес. – 1996. – № 22.
158. Порядок видачі дозволу на здійснення діяльності по випуску та обігу цінних паперів як виключної діяльності: Наказ Міністерства фінансів України від 20 липня 1995 р. № 123 // Бюлетень нормативних актів міністерств і відомств України. – 1995. – № 12.
159. Про внесення змін до Положення “Про порядок видачі суб’єктам підприємницької діяльності спеціальних дозволів (ліцензій) на здійснення окремих видів діяльності”: Постанова Кабінету Міністрів України від 19 серпня 1996 р. № 975 // Бізнес. – 1996. – № 34.
160. Про затвердження Положення “Про бухгалтерський облік фінансових результатів від здійснення операцій, що підлягають патентуванню”: Наказ Міністерства фінансів України від 15 серпня 1996 р. № 169 // Бізнес. – 1996. – № 34.
161. Патентування підприємницької діяльності: Збірник систематизованого законодавства // Бізнес. – 1997. – № 19.
162. Все про вексель: Збірник систематизованого законодавства // Бізнес. – 1997. – № 16 – 17.
163. Про затвердження інструкції про порядок видачі суб’єктам підприємницької діяльності спеціальних дозволів (ліцензій) на здійснення медичної практики, проведення судово-медичної експертизи, умовах і правилах здійснення цієї діяльності та контролю за їх дотриманням: Наказ Ліцензійної палати при Міністерстві економіки України від 22 березня 1996 р. № ЛП-6/60 // Бізнес. – 1996. – № 19.
164. Про застосування контрольно-касових апаратів і товарно-касових книг при розрахунках із споживачами у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг: Декрет КМУ від 8 квітня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. –1993. – № 23.
165. Про застосування електронних контрольно-касових апаратів і товарно-касових книг при розрахунках із споживачами у сфері торгівлі і громадського харчування та послуг: Закон України від 6 липня 1995 р. // Голос України. – 1995.– № 139. – 29 липня.
166. Про Державний реєстр фізичних осіб-платників податків та інших обов’язкових платежів: Закон України від 22 грудня 1994 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 2.
167. Положення про організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні, затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від 3 квітня 1993 р. № 250.
168. Про затвердження правил виготовлення бланків суворого звіту: Накази Міністерства фінансів України від 25 листопада 1993р. № 98, Міністерства внутрішніх справ України від 24 листопада 1993р. № 740, Служби Безпеки України від 15 листопада 1993 р. № 118.
169. Про затвердження форм документів суворої звітності та інструкції щодо її використання: Наказ Українського союзу об’єднань, підприємств і організацій побутового обслуговування населення від 29 вересня 1995р. № 8.
170. Інструкція “Про порядок зберігання та обліку рецептурних бланків”, затверджена Наказом Міністерства охорони здоров’я України від 30 червня 1994 р. № 117.
171. Про внесення змін і доповнень до Кримінального і Кримінально-процесуального кодексів України від 20 листопада 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 4.
172. Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов’язань: Закон України від 22 листопада 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 5.
173. Про Основні положення податкової політики в Україні: Постанова Верховної Ради України від 4 грудня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 5.
174. Про соціально-економічне і політичне становище, що склалося в Україні: Постанова Верховної Ради України від 2 червня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 28.
175. Про норматив обігу платіжних документів в Україні: Постанова Верховної Ради України від 25 червня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 30.
176. Про внесення змін до Постанови Верховної Ради України “Про норматив обігу платіжних документів в Україні”: Постанова Верховної Ради України від 23 січня 1997 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 11.
177. Вказівки “Про організацію бухгалтерського обліку в Україні”: Наказ Міністра фінансів України від 7 травня 1993 р. № 25 // Бізнес: Збірник систематизованого законодавства. – 1997. – № 22.
178. Про трудові книжки працівників: Постанова Кабінету Міністрів від 27 квітня 1993 р. № 301 // Зібрання постанов уряду України. – 1993. – № 10.
179. Інструкція “Про порядок ведення трудових книжок на підприємствах, в установах і організаціях”: Наказ Мінпраці, Мінюсту, Мінсоцзахисту України від 29 липня 1993 р. № 58 // Право України. – 1996. – № 2, 3.
180. Постанова Кабінету Міністрів України та Національного банку України від 27 серпня 1997 р. № 933 «Про виготовлення бланків цінних паперів та документів суворого обліку» // Урядовий кур’єр. – 1997. – № 167, 168. – С. 8.
181. Про практику розгляду судами кримінальних справ про виготовлення або збут підроблених грошей чи цінних паперів: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 12 квітня 1996 р. № 6 // Право України. – 1996. – № 6.

НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ