ЛІТЕРАТУРА Ищите Господа, когда можно найти Его, призывайте Его, когда Он близко. (Библия, книга пророка Исаии 55:6) Узнать больше о Боге
Главная Книги Статьи Реклама на сайте

ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

ЛІТЕРАТУРА
Закони України
1. Закон України “Про державну податкову службу”.
2. Закон України ”Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні” № 2782 – ХІІ від 16 листопада 1992 р. // ВВР, 1993, №1, ст.1.
3. Закон України “Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації” від 23 вересня 1997 р. // ВВР України. №49, 1997, ст.299.
4. Закон України “Про інформацію” від 02.10.92 № 2657- ХІІ // ВВР, 1992, №48, ст.650.
5. Закон України “Про телебачення і радіомовлення” від 21 грудня 1993 р. №3759 – ХІІ // ВВР, 1994, №10, ст.43.
6. Закон України ”Про рекламу” (т.11, с.7-18) від 3 липня 19996 р. № 270/96 – ВР // ВВР, 1996, №39, ст.181.
7. Закон України “Про звернення громадян” від 02.10.96 №393/96 – ВР // ВВР, 1996, №47, ст.256.
8. Закон України “Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами” від 21.12.2000 № 2181 –ІІІ
Накази ДПА України
1. Наказ ДПА від 17.07.2001 № 293.
2. Про затвердження Положення про волонтерів.
3. Наказ ДПА від 28.04.2000 №226 “Про утворення інспекцій по роботі з великими платниками податків”.
4. Типові положення про підрозділи по роботі з платниками податків.
5. № 626 від 26.12.98 Графік прийому відвідувачів.
1. Азаров М.Я.
2. Азаров М. Ідеологія податківців має бути такою: інспектор для платників, а не 
навпаки // Консультант, – 2001, № 5, 3 січня.
3. Алехина И. Имидж и етикет делового человека. – М.., 1996. – 126с.
4. Баркеро Реберо Х.Д. Связи с общественностью в мире финансов. – М., 1996.
5. Бекешкіна І.Е. Конфліктологічний підхід до сучасної ситуації в Україні. – 
К., 1994.
6. Біленчук П.Д. Правова деонтологія – К.: АТІКА, 1999. – 320с.
7. Биркенбия В. Язык интонации, мимики, жестов. – Спб, 1997.
8. Веникдитова В.И. О деловой этике и такте. – М., 1994.
9. Вечер Л.С. Секреты делового общения. – Минск, 1996.
10.Викентьев И.Л. Приемы рекламы и Public Relations. – Спб,1995.
11.Вольф І. Современный этикет. – М.: Кристина, 1996. – 255 с.
12.Выходец А.М., Кизилова Э.А. Культура и этика взаимоотношений налоговых 
инспекторов с налогоплательщиками – К., 1999.
13.Гаєвський Б.А. Основи науки управління. – К.: МАУП, 1997. – 112 с.
14. Гарячі питання на “гарячих лініях”// Консультант, № 8-9, 20 лютого 2001 року, Ст.12
15. Головаха Н.И., Панина Н.В. Психология человеческого взаимопонимания. – 
К., 1989.
16. Гусарев С.Д., Тихомиров О.Д. Юридична деонтологія. – К.: ВІРА-Р, 1999, 
17. Діловий етикет. – К. Альтерпрес, 1998. – 320 с.
18. Добрович Л. Общение: наука и искусство. – М., 1996.
19. Доти Дороти Паблисити и паблик рилейшнз. - М., 1996.
20. Дридзе Т.М. Язык и социальная психология. – М., 1980.
21. Зигерт В., Ланг Л. Руководить без конфликтов. – М., 1990.
22. Каррас Ч.Л. Искусство ведения переговоров. – М., 1997
23.Кобликов А.С. Юридическая этика. – М.: Норма-Инфра, 1999. – 168 с.
24. Коваль А. Ділове спілкування. – К.,1992.
25. Коваленко В., Савченко О., Зикун Н. Організація діловодства в органах ДПС. – Ірпінь, 2001.
26. Корніяка О. Мистецтво гречності – К., 1994.
27. Королько В.Г. Основи паблік рілейшнз. – Київ, 1997.
28. Кохтев Н.Н., Розенталь Д.Э. Слово в рекламе. – М.: Экономика, 1978.
29. Крижанская Ю.С., Третьяков В.П. Грамматика общения. – М., 1990.
30. Кромптон А. Мастерская рекламного текста. – М., 1995.
31. Кузин Ф.Н. Делайте бизнес красиво. – М., 1995.
32. Кузин Ф. Культура делового общения: Практ. пособие. – М., 1996
33. Культура спілкування: Навч.-метод. посібник /Автори: Ф.С. Коваленко, С.В. Кириленко, П.М. Щербань.- К.,1997.
34. Курбатов В.Н. Стратегия делового успеха. – Ростов-на-Дону,1995.
35. Кэссон Г. Как завоевать престиж. – М., 1998.
36. Лавриненко В.Н.,. Социальная психология и этика делового общения. – М, 1998
37. Ліпенцев А. Формування етики державної служби України // Вісник УАУПУ 
№2 – 1997 – С. 91-95.
38. Лук’янець Т.І. Маркетингова політика комунікацій. – К., 2000.
39. Людина в сфері гуманітарного пізнання. – К.: Український центр духовної 
культури. 1998. – 408 с.
40. Малахов В.А. Етика: Курс лекцій: Навч. посіб. – К.: Либідь, 1996 –304 с.
41. Мау В. Конституционное регулирование социально-економических 
отношений // Вопросы экономики, 1999. – № 8. – С. 33-37.
42. Михалкович В.И. Изобразительный язык средств массовой комуникации. – 
М., 1986.
43. Мицич П. Как вести деловую беседу ? – М., 1985.
44. Нові підходи до збору і сплати податків // Вісник податкової служби України. – № 10, 2001 р. – С.4.
45. Онищенко В.А. Організація роботи з платниками податкової служби України // Вісник под. служби України. – 2001, №. – С.
46. Онищенко В.А. Податкові консультанти – нова сфера надання допомоги платникам податків // Вісник под. служби України. – 2001, №33. – С. 14-23.
47. Онищенко В.А.
48. Оптимизация речевого воздействия. – М., 1990
49. Паблик рилейшнз. Связи с общественностью в сфере бизнеса. – М., 1999.
50. Панкратов Ф.Г., Баженов Ю.К. Рекламная деятельность. – М.., 2000 .
51. Папакин А.И. Основы практического менеджмента. – М.: ЮНИТА, 2000 – 288 с.
52. Палеха Ю., Водернацький Ю.В. Етика ділових стосунків – К., 1999 – 138 с.
53. Пиріг І. Вихованню податкової культури – особливу увагу // ВПСУ, липень-
серпень, 2001, с.38-41.
54. Почепцов Г. Имидж от фараонов до президентов. – М., 1997.
55. Почепцов Г. Как стать президентом? - Київ, 1999.
56. Почепцов Г.Г. Паблик рилейшнз для професионалов. – М. – К., 2000.
57. Почепцов Г.Г.Теорія комунікації. – Київ, 1999.
58. Веденская Л.А., Павлова Л.Г. Культура и искусство речи. – Ростов-на Дону, 1995.
59. Предприниматель Украины: эскизы к социальному портрету / Под ред. 
В.М. Ворона, Е.И.Суименко. – К, 1995. – 185 с.
60. Психология и этика делового общения: Учебн. Пособ. /Под ред. 
В.Н. Лавриненко. – М., 1997 – Гл.1,5.
61. Розенталь Д.Э., Кохтев Н.Н. Язык рекламных текстов. – М., 1981. 
62. Рощин С.К. Психология и журналистика. – М., 1989.
63. Рябошапко В.І.Правовий менеджмент. – Х., 2000.
64. Рябошапко В.І. Менеджмент податкової міліції: Теоретико-правовий аспект. Х., 2000.
65. Сенцуров В.Я., Малышев А.А. Введение в конфликтологию. Как 
предупреждать и разрешать межличностные конфликты. – К., 1996. – 103 с.
66.Сисоєв В.О.
67. Словник іншомовних слів. – К., 1999.
68. Скотт Д.Г. Способы разрешения конфликтов. – К., 1991.
69. Соловьева О.В. Обратная связь в межличностном общении.- К., 1992.
70. Теория и практика риторики массовой коммуникации. М., 1989
71. Тренев Н.Н. Управление конфликтами. М.: Приор, 1999– 96 с.
72. Фролов С.Ф. Социология: сотрудничество и конфликты – М.: Юрист, 1997.240 с.
73. Шепель В.М. И меджелогия. Секреты личного обаяния. – М., 1994.
74. Щекин Г.В. Визуальная психодиагностика: Познание людей по их внешности и поведению, - К., 1995.
75. Язов В.А. Социологическое исследование: меетодология, программа, методы. – М.: Наука, 1987.

 

<< попередня     зміст

polkaknig(at)narod.ru, ICQ - 474849132 © 2005-2009 Матеріали цього сайту можуть бути використані лише з посиланням на даний сайт.