Зміст. РПС - Тарангул Ищите Господа, когда можно найти Его, призывайте Его, когда Он близко. (Библия, книга пророка Исаии 55:6) Узнать больше о Боге
Главная Книги Статьи Реклама на сайте

ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

ББК 65:049 (4Укр)
ISBN 966-7257-29-9 

Автори: Тарангул Л.Л., кандидат географічних наук, Горленко І.О., доктор географічних наук, Євтушенко Г.І., кандидат економічних наук 

Розміщення продуктивних сил: Посібник / Тарангул Л.Л., Горленко І.О., Євтушенко Г.І. - К., 2000 - 264 с.

У навчальному посібнику розкриваються теоретичні та методологічні основи розміщення продуктивних сил, їх територіальна організація.
Охарактеризовані народногосподарський комплекс та його складові.
Висвітлено сучасний стан продуктивних сил, проблеми та перспективи їх розвитку.
Посібник містить значний табличний та графічний матеріал.
Він призначений для викладачів та студентів економічних та географічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

Рецензенти:
В.І. Куценко, доктор економічних наук, професор;
С.І. Іщук, доктор географічних наук, професор

Зміст

Передмова

Розділ 1. Теоретичні та методологічні основи і загальні умови розміщення продуктивних сил
1.1. Предмет, завдання та методологія курсу “Розміщення продуктивних сил”
1. Поняття про предмет дослідження науки “Розміщення продуктивних сил”.
2. Місце курсу в системі наукових дисциплін, його мета і завдання.
3. Структура курсу.
4. Теоретико-методологічні основи РПС.
1.2. Закономірності, принципи і фактори розміщення продуктивних сил

1. Економічні закони і закономірності РПС.
2. Принципи РПС.
3. Фактори РПС.

1.3. Наукові методи аналізу територіальної організації народного господарства

1. Пізнавально-теоретичні можливості системного підходу.
2. Роль структурного аналізу при РПС.
3. Визначення ефективності розміщення вироб-ництва методом економіко-математичного моделювання.
4. Суть методів: економіко-статистичного, балансового, картографічного, районної планіровки.
5. Техніко-економічні показники аналізу тери-торіальної організації господарства.

1.4. Районна планіровка

1. Районна планіровка території та її цілі.
2. Основні завдання районної планіровки.
3. Комплексна оцінка території.

1.5. Економічне районування України

1. Теорія економічного районування. 
2. Районоутворюючі чинники та види району-вання.
3. Екномічний район, його сутність.
4. Системи економічного районування України.

1.6. Демографічна і трудоресурсна ситуація в Україні

1. Населення – природна основа формування трудових ресурсів.
2. Демографічна характеристика населення в Україні: чисельність, динаміка, віково-статева структура.
3. Національний склад.
4. Трудоресурсна ситуація.
5. Рівень життя.
6. Розселення населення. 

1.7. Природно-ресурсний потенціал України

1. Сутність та структура природно-ресурсного потенціалу.
2. Мінеральні ресурси України.
3. Земельні ресурси. 
4. Агрокліматичні ресурси.
5. Водні ресурси.
6. Біологічні, зокрема, лісові ресурси.
7. Рекреаційні ресурси. 
8. Раціональне використання природних ресурсів.

Розділ 2. Розвиток і розміщення продуктивних сил України
2.1. Народногoсподарський комплекс України

1. Особливості та фактори формування народного господарства України.
2. Галузева структура народного господарства.
3. Міжгалузеві виробничі комплекси.
4. Територіально-виробничі комплекси як важливі форми територіальної організації виробництва.
5. Трансформаційні процеси в господарському комплексі України.

2.2. Промисловість України

1. Загальна характеристика промисловості.
2. Структура промисловості.
3. Особливості розвитку промисловості на сучасному етапі.

2.3. Паливно-енергетичний комплекс України

1. Значення, структура, та основні риси паливно-енергетичного комплексу України.
2. Вугільна промисловість.
3. Нафтова промисловість.
4. Газова промисловість.
5. Торфова промисловість.
6. Електроенергетика.
7. Проблеми розвитку паливно-енергетичного комплексу.

2.4. Металургійний комплекс України

1. Металургійний комплекс, його сутність та значення.
2. Фактори формування та особливості територіальної організації підприємств чорної металургії.
3. Розвиток кольорової металургії в Україні. 

2.5. Машинобудівний комплекс

1. Роль машинобудування в економічному розвитку країни.
2. Галузева і територіальна структура машино-будівного комплексу в Україні.
3. Проблеми і перспективи розвитку галузі.

2.6. Будівельний комплекс

1. Будівельний комплекс, його склад і значення. 
2. Будівництво – основа будівельного комплексу.
3. Обслуговуючі галузі будівельного комплексу.
4. Промисловість будівельних матеріалів.
4.1. Цементна промисловість.
4.2. Залізобетонні та бетонні конструкції.
4.3. Цегляне виробництво.
4.4. Промисловість нерудних матеріалів.
4.5. Виробництво будівельного фаянсу й фарфору.
4.6. Промисловість будівельного скла.
5. Проблеми та перспективи розвитку комплексу.

2.7. Хімічний комплекс України

1. Хімічний комплекс – важлива авангардна ланка виробництва України.
2. Структура та особливості розміщення галузей хімічної індустрії.
3. Розміщення підгалузей хімічної промисловості.
4. Нафтохімічна промисловість України.
5. Розвиток хіміко-фармацевтичної промисловості.
6. Проблеми розвитку хімічного комплексу. 

2.8. Лісовиробничий комплекс України

1. Особливості сировинної бази та структура лісовиробничого комплексу України.
2. Лісогосподарський підкомплекс.
3. Склад і особливості розміщення деревообробної промисловості.
4. Целюлозно-паперова промисловість.
5. Лісохімічний підкомплекс. 
6. Територіальна організація та основні напрями розвитку лісовиробничого комплексу.

2.9. Легка промисловість

1. Склад легкої промисловості та її значення.
2. Особливості розміщення галузей легкої промисловості.
3. Територіальна організація текстильної промисловості.
4. Швейна промисловість та її розміщення.
5. Сировинна база й основні центри шкіряно-взуттєвої промисловості.
6. Хутрова галузь.
7. Проблеми і перспективи розвитку легкої промисловості.

2.10. Агропромисловий комплекс України

1. Сутність АПК і його місце в народногосподарсь-кому комплексі України.
2. Галузева структура АПК.
3. Сільське господарство та особливості його розміщення. 
4. Функціональна структура АПК.
5. Територіальна структура АПК.
6. Проблеми і перспективи розвитку АПК України.

2.11. Транспортний комплекс

1. Значення, функція і структура транспорту.
2. Поняття “транспортна система”, її зміст.
3. Загальна характеристика основних видів транспорту: залізничного, автомобільного, морського, річкового, трубопровідного та авіаційного.

Розділ 3. Територіальна організація народного господарства
3.1. Західний економічний макрорайон

1. Основні риси Західного економічного макрорайону.
2. Природно-ресурсний потенціал.
3. Населення району.
4. Виробничий комплекс.
5. Транспортний та науково-технічний потенціал макрорайону.
6. Територіальна структура виробництва.
7. Проблеми Західного макрорайону.

3.2. Східний економічний макрорайон

1. Загальна характеристика Східного економічного макрорайону.
2. Природно-ресурсні можливості території.
3. Населення: його чисельність, структура, особливості розселення та зайнятість.
4. Виробництво району.
5. Транспорт та зовнішньоекономічні зв’язки.
6. Територіальна структура господарства.
7. Проблеми розвитку Східного макрорайону.

3.3. Південний економічний макрорайон

1. Основні риси Південного економічного макрорайону.
2. Природно-ресурсні передумови розвитку.
3. Загальна характеристика населення.
4. Провідні галузі спеціалізації виробничого комплексу.
5. Шляхи вдосконалення розміщення продуктивних сил.

Розділ 4. Вплив зовнішніх економічних зв’язків на розвиток продуктивних сил України
4.1. Зовнішні економічні зв’язки України

1. Зовнішні зв’язки України: зміст і види. Зовнішня функція України.
2. Зовнішньоекономічні зв’язки: їх сутність, значення та форми.
3. Міжнародна торгівля.
4. Інші форми зовнішньоекономічних зв’язків.

Список літератури 

Экономико-правовая библиотека

polkaknig(at)narod.ru, ICQ - 474849132 © 2005-2009 Матеріали цього сайту можуть бути використані лише з посиланням на даний сайт.