Тема 8. Податкова система Італії Ищите Господа, когда можно найти Его, призывайте Его, когда Он близко. (Библия, книга пророка Исаии 55:6) Узнать больше о Боге
Главная Книги Статьи Реклама на сайте

ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

Тема 8. Податкова система Італії 

Італія знаменита своєю давньою, ще з античних часів культурою, унікальним вкладом у європейську цивілізацію. Саме слово “фінанси” походить із середньовічної італійської мови. Проте, як держава в її сучасних межах Італія сформувалася порівняно пізно, в епоху Рісорджіменто – боротьби за незалежність та об’єднання країни (1859–1870). Саме в ту пору на хвилі національного піднесення почала складатися італійська наукова школа, що здійснила справжній переворот у вченні про державні фінанси. По силі оригінальних ідей, які залишаються актуальними донині, Маффео Пантелеоні (1850–1924) – одного з корифеїв даної школи – порівнюють із появою в фінансовій науці “архангела з вогненним мечем” [2, c.27].
Найбільш значними подіями в розвитку сучасної податкової системи Італії стали реформи 1973–1974 рр. та 1988 р. Перша була проведена з метою модернізувати структуру й адміністрування національної податкової системи у відповідності з вимогами Європейського Союзу, друга внесла зміни в оподаткування доходів фізичних і юридичних осіб.

* * *
Прибутковий податок з фізичних осіб резиденти сплачують із усіх видів доходів, одержаних в Італії і за кордоном, нерезиденти – лише з доходів, одержаних в Італії. В залежності від свого походження джерела доходів поділені на п’ять категорій, кожній з яких властиві свої особливості оподаткування: нерухоме майно (земля і будівлі); капітал; підприємництво; трудові доходи від роботи за наймом і в порядку самостійної зайнятості осіб вільних професій; інші джерела. Під одною назвою по суті справляються п’ять різних податків.
Податок на нерухоме майно справляється на основі кадастрових оцінок, котрі переглядаються кожні 10 років. Норми оподаткування диференційовані в залежності від характеру експлуатації майна. Так, здані в оренду, належні державі, зайняті під будівництво землі не оподатковуються. Якщо земельна ділянка або будівля не використовуються за призначенням, кадастрова оцінка збільшується за установленою системою коефіцієнтів (максимально до 300%).
Прибутковий податок на капітал справляється в момент і по місцю одержання доходу. Він поширюється на депозитні рахунки в банках, проценти по позиках, доходи від цінних паперів, лотерейні виграші. Проценти по банківських рахунках оподатковуються за ставкою 25%; по облігаціях, по бонах і кредитних сертифікатах – 12,5%; по іноземних позиках – 30% [31, c.292]. 
Податок на трудові доходи осіб працюючих за наймом поширюється на заробітну плату, компенсації, винагороди, доплати та ін.; осіб вільних професій – на гонорари, доходи від оплати послуг, виручку від продажу витворів мистецтва і т. ін. У силу різноманітності, нерегулярності, кон’юнктурності таких доходів адміністрування оподаткування трудових доходів осіб вільних професій досить складне. 
Соціальною базою податку на підприємців є представники дрібної буржуазії, що ведуть приватну комерційну діяльність або сімейний бізнес. Тому об’єктом даного податку може бути як доход, так і прибуток. 
До п’ятого виду прибуткового податку з фізичних осіб – податку на інші джерела доходів – відноситься оподаткування доходів від спекулятивної перепродажі землі та іншого нерухомого майна; разових продаж витворів мистецтва; від власності, яка знаходиться за кордоном; від винагород за випадкові чи тимчасові послуги. При визначенні величини оподатковуваного доходу загальний доход (прибуток) зменшується на суми витрат на орендну плату; сплату процентів за іпотечний кредит; видатків на лікування й освіту; пожертвування на користь церкви, благодійних організацій, наукових і культурних установ та деякі інші затрати. 

По відношенню до всіх категорій платників прибуткового податку за винятком власників капіталу діють єдині норми оподаткування.
Таблиця 8.1
Шкала прибуткового податку [31, c.295] 

Оподатковуваний доход (млн. лір) Ставка податку (%%)
До 6 10
6 – 12 22
12 – 30 26
30 – 60 33
60 – 150 40
150 – 300 45
Більше 300 50

Вирахувана за даною шкалою податок зменшується на суму індивідуальних пільг у залежності від сімейних обставин (кількості дітей і утриманців).
Платниками прибуткового податку з юридичних осіб, що справляється за ставкою 36%, є промислові підприємства, комерційні організації, фінансово-кредитні установи, в тому числі їх філіали за кордоном. Об’єкт оподаткування – чистий дохід у формі нерозподіленого прибутку. Останній визначається в такому порядку: валовий дохід мінус затрати виробництва та видатки на комерційну діяльність (заробітна плата, експлуатаційні затрати, амортизаційні відрахування та ін.). До складу валового доходу входять: виручка від основної діяльності та реалізації цінностей (землі, будівель, споруд, зайвого обладнання і т. п.). Не підлягають оподаткуванню резервні фонди. 
Податок на додану вартість справляється в Італії за диференційованою шкалою ставок: 2% (пільгова), 9% (основна), 18% і 38% (підвищені), 0,8% (експортна). Пільгова ставка поширюється на продукти харчування першої необхідності (хліб, молоко та ін.), а також газети і журнали, підвищена – на предмети розкоші (ювелірні вироби, спортивні автомобілі, хутра). 
Акцизи поширюються на звичайне коло товарів: нафтопродукти, тютюнові вироби, сірники, алкогольні напої, цукор, електроенергію.
Об’єкт податку з спадщини та дарувань – ринкова вартість майна, що змінює власника у випадку смерті або в результаті дарування. Шкала ставок побудована за принципом так званої подвійної прогресії, тобто знаходиться в залежності як від вартості спадщини або дарування, так і від степені спорідненості з тими, у власність яких переходить майно. Так, подружжя, батьків і дітей стосується лише перша частина податку, інші спадкоємці, починаючи з братів і сестер, сплачують обидві частини податку. Ставки податку з загальної вартості майна знаходяться в діапазоні від 3 до 27%, майно вартістю до 120 млн. лір не оподатковується. Ставки податку для рідні: брати і сестри – від 3 до 25%; родичі 3-ї та 4-ї степені (двоюрідні, племінники) – від 3 до 27%; інші родичі та особи – від 6 до 33%. Максимальні ставки для обох частин податку і для всіх категорій платників установлені для успадкованого майна чи доходу, що перевищує 3 млрд. лір [31, c.301].
До групи податків з ділових операцій відносяться гербовий, реєстраційний, концесійний податки.
Гербовий податок справляється в формі збору при продажу державними установами гербових видів продукції (бланків, марок, квитанцій, чеків і т. п.). Тому всі нотаріальні операції оподатковуються гербовим збором.
Реєстраційний збір справляється при складанні угоди або реєстраційного акту щодо переходу прав власності в розмірі 0,5 – 0,8%.
Концесійний податок справляється воднораз з реєстраційним збором у випадку, коли державний орган дає дозвіл або ліцензію.
За рахунок місцевого прибуткового податку формуються доходи місцевих бюджетів, хоч сам податок справляється центральним урядом. Платники даного податку – фізичні та юридичні особи, ставка 16,2%. Доходи від роботи за наймом (тобто заробітна плата) даному податку не підлягають.

Проблемно-евристичні питання для самотестування
1. Назвіть та охарактеризуйте основні поняття та інституції, властиві податковій системі Італії.
2. У IV ст. н. е. імператор Костянтин запровадив в Римі подушний податок. Охарактеризуйте елементи подушного податку: об’єкт, суб’єкт, шкалу оподаткування (прогресивна, пропорційна, регресивна). Вважають, що даний податок сприяв занепаду Римської імперії. Аргументуйте або спростуйте точку зору, що податки здатні зруйнувати державу.
3. Італійський мислитель Нікколо Макіавеллі (1469–1527) рекомендував ввести загально-майновий податок. Чому ця пропозиція була нездійснима в середньовічну епоху? Розкажіть про сучасні особливості адміністративно-організаційної технології справляння такого податку.
4. Прибутковий податок в Італії був запроваджений за британською (шедулярною) системою справляння, деякі елементи якої збереглися при оподаткуванні доходів донині. Поясніть особливості шедулярної системи.
5. Представнику італійської школи фінансової науки Антоніо Де Віті Де Марко (1858–1943) належить робота “Теоретичні основи економіки державних фінансів”. Уявіть, що вам запропонували курсову або дипломну роботу на тему “Економіка оподаткування”. Який зміст ви б вклали в дане поняття ? Чим зміст такої роботи відрізняється від теми “Податкова система”?
6. В Італії був проведений один із перших в Європі податкових кадастрів. Охарактеризуйте кадастр як фіскальну технологію. Які інші методи обліку та оцінки об’єктів оподаткування вам відомі.
7. Італія – країна мафії. Які, з вашого погляду, способи ухилення від податків властиві для мафіозних структур? Які заходи протидії ви можете запропонувати? В останні роки італійську мафію удалося значною мірою приборкати завдяки запровадженню правила: доходи, законне походження яких не доказане, вважаються нелегальними, а їх власник підлягає слідству. Як ви оцінюєте подібний захід? Чи доцільно застосувати його в Україні?

Рекомендована література
Александров И.М. Налоговые системы России и зарубежных стран. – 
М.: Бератор-Пресс, 2002. – С. 170–174.

Налоги и налогообложение / Под ред. И.Г. Русаковой, В.А. Кашина. – 
М.: ЮНИТИ, 2000. – С. 289–303

Налоги и налогообложение / Под ред. М.В. Романовского, 
О.В. Врублевской. – СПб.: Питер, 2001. – С. 458–460.

Налоговые системы зарубежных стран / Под ред. В.Г. Князева, 
Д.Г. Черника. – М.:Закон и право, ЮНИТИ, 1997. – С. 76–83.

Тютюрюков Н.Н. Налоговые системы зарубежных стран: Европа и США. – М.: Дашков и Ко, 2002. – С. 56–65.

(Додаткові джерела вибирайте з загального списку використаної та рекомендованої літератури, а також здійснюйте самостійний пошук).

 

<< попередня     зміст     наступна >>

polkaknig(at)narod.ru, ICQ - 474849132 © 2005-2009 Матеріали цього сайту можуть бути використані лише з посиланням на даний сайт.