Тема 1. Капітал – економічна база створення і розвитку підприємства

Тема 1. Капітал – економічна база створення і розвитку підприємства

19
0


Тема 1. Капітал – економічна база створення і розвитку підприємства

1. Економічна сутність капіталу підприємства.
2. Систематизація видів капіталу за основними класифікаційними ознаками.
2.1. Кругообіг капіталу підприємства.
3. Основні принципи формування капіталу підприємства.
4. Концепція вартості капіталу.
5. Основні принципи, на яких базується процес оцінки вартості капіталу.
6. Фінансовий леверидж і його розрахунок.
7. Основні етапи процесу оптимізації структури капіталу підприємства.

1. Економічна сутність капіталу підприємства

Капітал – це економічна категорія, яка відома давно, але отримала новий зміст в умовах ринкових відносин. Як головна економічна база створення і розвитку підприємства, капітал у процесі свого функціонування забезпечує інтереси держави, власників і персоналу.
Капітал підприємства характеризує загальну вартість засобів у грошовій, матеріальній і нематеріальній формах, які інвестуються у формування його активів.
Розглядаючи економічну сутність капіталу підприємства, слід зазначити такі його характеристики (таблиця 1).
Таблиця 1
Класифікація капіталу підприємства

Характеристика
капіталу підприємстваОбґрунтування
характеристики
капіталу підприємства


1.
Капітал підприємства є основним фактором
виробництва


В
економічній теорії виділяють три основних
фактори виробництва, які забезпечують
господарську діяльність підприємств:


·

капітал;


·

земля
та інші природні ресурси;


·

трудові
ресурси.


У
системі даних факторів виробництва капіталу
відводиться пріоритетна роль, оскільки він об’єднує
всі фактори в єдиний виробничий комплекс


2.
Капітал характеризує фінансові ресурси
підприємства, які забезпечують дохід


У
даній своїй якості капітал може виступати
ізольовано від виробничого фактора – у формі
позикового капіталу, який забезпечує
формування доходів підприємства не у
виробничій (операційній), а у фінансовій (інвестиційній)
сфері його діяльності


3.
Капітал є головним джерелом формування
добробуту його власників


Капітал
забезпечує необхідний рівень добробуту його
власників як у поточному, так і в
перспективному періодах. Частина капіталу,
яка спрямована на задоволення поточних чи
перспективних потреб його власників,
перестає виконувати функцію капіталу.
Капітал, який накопичується, повинен
задовольнити потреби його власників у
перспективному періоді, тобто формує рівень
майбутнього їх добробуту


4.
Капітал підприємства є головним виміром його
ринкової вартості


У
даній якості, перш за все, виступає власний
капітал підприємства, який визначає обсяг
його чистих активів. Разом з тим, обсяг
власного ка
­піталу,
який використовує підприємство, одно
­час
­но
характеризує і потенціал залучення ним
позикових фінансових засобів, які
забезпечують отримання додаткового прибутку.
У сукупності з іншими, менш значимими
факторами, форму
­єть
­ся
база
оцінки ринкової вартості підприємства5.
Динаміка капіталу підприємства є важливим
барометром рівня ефективності його
господарської діяльності


Здатність
власного капіталу до зростання високими
темпами характеризує високий рівень
формування і ефективний розподіл прибутку
підприємства, його спроможність підтримувати
фінансову рівновагу за рахунок внутрішніх
джерел. І навпаки, зниження обсягу власного
капіталу є, як правило, наслідком
неефективної, збиткової діяльності
підприємства


Велику роль відіграє капітал в економічному розвитку підприємства і в забезпеченні інтересів держави, власників і персоналу виступає головним об’єктом фінансового управління підприємством.

2. Систематизація видів капіталу за основними класифікаційними ознаками

Під загальним поняттям “капітал підприємства” розуміють різні його види, які характеризуються десятками термінів. Все це потребує відповідної систематизації термінів, які використовуються. Така систематизація проведена за найбільш важливими класифікаційними ознаками (таблиця 2).

Таблиця 2
Систематизація видів капіталу підприємства

Ознаки


Обгрунтування
ознаки


1.
За належністю підприємству1.
Власний капітал

характеризує загальну вартість засобів
підприємства, які належать йому на правах
власності та використовуються ним для
формування відповідної частини його активів.
Частина активів, яка сформована за рахунок
інвестованого в них власного капіталу, є
чистими активами підприємства.
2.
Позиковий капітал

характеризує залучення для фінансування
розвитку підприємства на основі повернення
коштів або інших майнових цінностей. Усі
форми позикового капіталу, які використовує
підприємство, є фінансовими зобов’язаннями і
підлягають погашенню в передбачені терміни

2.
За цілями використання1.
Виробничий капітал

характеризує засоби підприємства, які
інвестовані в його операційні активи для
здійснення виробничо-збутової діяльності.


2.
Позиковий капітал

є тією його частиною, яка використовується у
процесі інвестування в грошові інструменти (короткострокові
та довгострокові депозитні вклади в
комерційних банках), а також боргові фондові
інструменти (облігації, депозитні
сертифікати, векселі тощо)


3.
Спекулятивний капітал

характеризує ту частину, яка
використовується у процесі здійснення
спекулятивних фінансових операцій (основані
на різниці в цінах)

3.
За формами інвестування


1.
Капітал у фінансовій формі.


2.
Капітал у матеріальній формі.


3.
Капітал у нематеріальній формі.


Капітал
у цих трьох формах використовується для
формування статутного фонду підприємства.


Інвестування
капіталу в даних формах дозволено
законодавством при створенні нових
підприємств, збільшенні обсягу їх статутних
фондів


4.
За об’єктом інвестування1.
Основний капітал

характеризує ту частину капіталу, яку
використовує підприємство, тобто яка
інвестована в усі види його позаоборотних
активів (але тільки в основні засоби, як це
часто трактується в літературі).


2.
Оборотний капітал

характеризує ту його частину, яка інвестована
в усі види його оборотних активів

5.
За формами знаходження у процесі кругообігу


1.
Капітал у грошовій формі.


2.
Капітал у виробничій формі.3.
Капітал у товарній формі.


Характеристика
даних форм капіталу підприємства
розглядається в циклі кругообігу капіталу
підприємства
6.
За формами власності


1.
Приватний капітал.2.
Державний капітал.


Дані
види капіталу інвестуються в підприємства
під час формування його статутного фонду
7.
За організаційно-правовими формами
діяльності1.
Акціонерний капітал

– капітал підприємств, створених у формі
акціонерних товариств.


2.
Пайовий капітал

– капітал партнерських підприємств-товариств
з обмеженою відповідальністю, командитних
товариств тощо.


3.
Індивідуальний капітал

– капітал індивідуальних підприємств, тобто
сімейних

8.
За характером використання в господарському
процесі1.
Працюючий капітал

характеризує ту його частину, яка бере
безпосередню участь у формуванні доходів і
забезпеченні операційної, інвестиційної та
фінансової діяльності підприємства.


2.
Непрацюючий (мертвий) капітал

характеризує ту його частину, яка інвестована
в активи, а вони не беруть безпосередньої
участі в здійсненні різних видів
господарської діяльності підприємства і
формуванні його доходів.

Прикладом
такого виду капіталу є засоби підприємства,
які інвестовані у приміщення та устаткування,
що не використовуються; у виробничі запаси
для продукції, яка знята з виробництва; у
готову продукцію, на яку повністю відсутній
попит


9.
За характером використання власниками1.
Споживчий капітал

після його розподілу на цілі споживання
втрачає функції капіталу (це виплати
дивідендів, процентів, задоволення
соціальних потреб персоналу тощо).


2.
Накопичуваний капітал

характеризує різні форми його приросту в
процесі капіталізації прибутку, дивідендних
виплат тощо10.
За джерелами залучення


1.
Національний (вітчизняний) капітал.2.
Іноземний капітал


11.
Відповідно до правових норм функціонування


1.
Легальний капітал.2.
“Тіньовий” капітал.


У
сучасних умовах економічного розвитку країни
“тіньовий” капітал є своєрідною реакцією
підприємців на встановлені державою жорсткі
“правила гри” в економіці, у першу чергу, на
невиправдано високий рівень оподаткування
підприємницької діяльності


Незважаючи на значний перелік розглянутих класифікаційних ознак, вони все-таки не відображають всіх видів капіталу підприємства, які використовуються в науковій термінології та практиці.

2.1. Кругообіг капіталу підприємства

У процесі виробничого використання функціонування капіталу підприємства характеризується постійним кругообігом. У процесі кругообігу капітал підприємства проходить три стадії (рис. 1).

Рис. 1. Характер руху капіталу підприємства у процесі його кругообігу

На першій стадії капітал у грошовій формі інвестується в операційні активи (оборотні та позаоборотні), перетворюючись у виробничу форму.
На другій стадії виробничий капітал у процесі виробництва продукції перетворюється в товарну форму, включаючи і форму виробничих послуг.
На третій стадії товарний капітал, у міру реалізації виробничих товарів і послуг, перетворюється в грошовий капітал.
Середня тривалість обороту капіталу підприємства характеризується терміном його обороту в днях (місяцях, роках).
Одночасно зі змінами форм рух капіталу характеризується постійною зміною його сумарної вартості, яка носить назву “вартісний цикл”. Рух вартісного циклу капіталу підприємства здійснюється за спіраллю (рис. 2).

Рис. 2. Характер руху вартісного циклу капіталу підприємства за спіраллю

Як видно із рисунка, у процесі руху вартісного циклу капітал підприємства може за рахунок рентабельного його використання в окремі періоди нарощувати свою сумарну вартість (періоди ІІ, ІІІ, V) або за рахунок збиткової господарської діяльності частково втрачати її (період ІV).
Розглянуті класифікація та особливості функціонування капіталу підприємства дозволяють більш цілеспрямовано керувати ефективністю його використання.

3. Основні принципи формування капіталу підприємства
Основною метою формування капіталу підприємства є задоволення потреби у придбанні необхідних активів і оптимізації його структури з позицій забезпечення умов ефективного його використання.
Таким чином, з урахуванням цієї мети процес формування капіталу підприємства базується на основі таких принципів:
· врахування перспектив розвитку господарської діяльності підприємства;
· забезпечення відповідності обсягу капіталу, який залучається, до обсягу активів підприємства, що формуються;
· забезпечення оптимальності структури капіталу з позицій ефективного його функціонування;
· забезпечення мінімізації затрат щодо формування капіталу з різних джерел;
· забезпечення високоефективного використання капіталу у процесі господарської діяльності.
Сутність принципів відображена в таблиці 3.
Таблиця 3
Принципи формування капіталу підприємства

Основні
принципи формування капіталу підприємства


Обгрунтування
принципів


1


2


1.
Врахування перспектив розвитку
господарської діяльності підприємства


Процес
формування обсягу і структури капіталу
підпорядкований завданням, які забезпечують
його господарську діяльність не тільки на
початковій стадії функціонування
підприємства, але і в найближчій перспективі.
Забезпечення перспективності формування
капіталу підприємства досягається шляхом
включення всіх розрахунків, які пов’язані з
його формуванням, у бізнес-план проекту
створення нового підприємства


2.
Забезпечення відповідності обсягу капіталу,
який залучається, до обсягу активів
підприємства, що формуються


Загальна
потреба в капіталі підприємства базується на
його потребі в оборотних і позаоборотних
активах. Ця загальна потреба в капіталі, який
необхідний для створення нового підприємства,
включає дві групи майбутніх витрат:


·

передстартові
витрати;


·

стартовий
капітал.


Передстартові
витрати

призначені для створення нового підприємства
– це відносно невеликі суми фінансових
засобів, які необхідні для розробки бізнес-плану
і фінансування, що пов’язане із цим
дослідженням. Дані витрати носять разовий
характер, хоч і потребують відповідних затрат
капіталу, в складі загальної потреби в ньому
займають незначну частину.

Стартовий
капітал

призначений для безпосереднього формування
активів нового підприємства. Наступне
нарощування капіталу розглядається як форма
розширення діяльності підприємства і пов’язане
з формуванням додаткових фінансових ресурсів.
Для визначення загальної потреби в капіталі з
метою створення нового підприємства
використовують, як правило, два основних
методи:

·

прямий
метод розрахунку;


·

непрямий
метод розрахунку.


Прямий
метод розрахунку

загальної потреби в капіталі базується на
визначенні необхідної суми активів, які
дозволяють новому підприємству розпочати
господарську діяльність. Даний метод
розрахунку виходить з алгоритму: загальна
сума активів дорівнює загальній сумі
капіталу, що інвестується. Розрахунок потреби
в активах для підприємства, що створюється,
здійснюється в трьох варіантах:

·

мінімально
необхідна сума активів;


·

необхідна
сума активів, що забезпечує достатні розміри
страхових запасів з окремих його видів;


максимально
необхідна сума активів.


Такий
розрахунок дозволяє диференціювати загальну
потребу в капіталі від мінімальної до
максимальної меж.


Непрямий
метод розрахунку з
агальної
потреби в капіталі базується на використанні
показника
“капіталоємність
продукції”
. Даний показник дає уявлення
щодо розміру капіталу, який використовується,
із розрахунку на одиницю виробленої (реалізованої)
продукції. Він розраховується в розрізі
галузей економіки шляхом ділення загальної
суми капіталу, що використовується (власного
і залученого), на загальний обсяг виробленої (реалізованої)
продукції. При цьому загальна сума капіталу,
що використовується, визначається як середня
в даному періоді.

Даний
метод дає лише приблизну оцінку потреби в
капіталі, оскільки показник
середньогалузевої капіталомісткості
продукції суттєво коливається в розрізі
підприємств під впливом окремих факторів.
Основними із таких факторів є:


·

розмір
підприємства;


·

прогресивність
технології, яка використовується;


·

прогресивність
устаткування, що використовується;


·

ступінь
фізичного зносу устаткування;


·

рівень
використання виробничої потужності на
підприємстві та інші.


Таким
чином, враховуючи ці фактори, розрахунок
загальної потреби в капіталі для створення
нового підприємства на основі показника
капіталомісткості продукції здійснюється за
такою формулою:


Пк
= КпОР + ПРк, де


Пк
– загальна потреба в капіталі для створення
нового підприємства;


Кп
– показник капіталомісткості продукції (середньогалузевий
або аналоговий);


ОР
– запланований середньорічний обсяг
виробництва продукції;


ПРк
– передстартові витрати та інші одноразові
витрати капіталу, які пов’язані зі
створенням нового підприємства


3.
Забезпечення оптимальності структури
капіталу з позицій ефективного
функціонування


Високий
кінцевий результат діяльності підприємства
значною мірою залежить від структури
капіталуСтруктура
капіталу

це співвідношення власних і позикових
фінансових засобів, які використовує
підприємство у процесі господарської
діяльності.


Структура
капіталу впливає на рівень рентабельності
активів і власного капіталу, тобто на рівень
економічної та фінансової рентабельності
підприємства; визначає систему коефіцієнтів
фінансової стійкості та платоспроможності,
тобто рівень основних фінансових ризиків, а
також формує співвідношення ступеня
прибутковості та ризику в процесі розвитку
підприємства.


Формування
структури капіталу пов’язане з урахуванням
особливостей частин: власного і позикового
капіталуВласний
капітал

характеризується такими особливостями:


1.
Простотою
залучення, оскільки рішення, пов’язані зі
збільшенням власного капіталу приймаються
власниками і менеджерами даного підприємства.


2.
Більш
високою можливістю отримання прибутку в усіх
сферах діяльності, оскільки при його
використанні не потребується сплата
позикового процента в усіх його формах.


3.
Забезпеченням
фінансової стійкості розвитку підприємства,
його платоспроможністю в довгостроковому
періоді, а також зниженням ризику банкрутства.


Разом
з тим, він має недоліки:


1.
Обмеженість обсягу залучення, а отже, і
можливостей суттєвого розширення
операційної та інвестиційної діяльності
підприємства в періоди сприятливої кон’юнктури
ринку на окремих етапах його циклу.


2.
Висока вартість порівняно з
альтернативними позиченими джерелами
формування капіталу.


НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ