Словник основних термінів

Словник основних термінів

2
0


Словник основних термінів
Балансовий прибуток – фінансові результати від реалізації продукції, робіт і послуг, від іншої реалізації, прибутки і витрати від позареалізаційних операцій.
Беззбитковий обсяг реалізації (поріг рентабельності, точка беззбитковості) – обсяг реалізації продукції, за якого виручка дорівнює затратам.
Валовий дохід – загальна сума доходу від усіх видів діяльності платника податку, отримана (нарахована) за звітний період у грошовій, матеріальній чи нематеріальній формах як на території України, так і за її межами.
Валові витрати – сума будь-яких витрат платника податку в грошовій, матеріальній чи нематеріальній формах, здійснених як компенсація вартості товарів (робіт, послуг), які придбано (виготовлено) платником для їх подальшого використання у власній господарській діяльності.
Виробничий леверидж – потенційна можливість впливати на прибуток підприємства шляхом зміни структури собівартості продукції та обсягів її випуску.
Виробничо-фінансовий леверидж – добуток показників виробничого і фінансового левериджу.
Ефект фінансового важеля показує, на скільки відсотків збільшується рентабельність власного капіталу за рахунок залучення позичкових коштів в оборот підприємства.
Зона безпеки підприємства – різниця між фактичним та беззбитковим обсягом продажу.
Коефіцієнт фінансової автономності (незалежності) – питома вага власного капіталу в загальній сумі капіталу підприємства.
Коефіцієнт фінансової залежності – частка позичкового капіталу в загальній сумі капіталу підприємства.
Кредитоспроможність – такий фінансовий стан, який дозволяє своєчасно повернути кредит банку.
Леверидж – процес оптимізації структури активів і пасивів підприємства з метою збільшення прибутку.
Оподатковуваний прибуток – різниця між валовими доходами і валовими витратами та амортизацією.
Платоспроможність – можливість своєчасно погасити свої платіжні зобов’язання наявними грошовими ресурсами.
Плече фінансового важеля (коефіцієнт фінансового ризику) – відношення позичкового капіталу до власного.
Податкова система – сукупність установлених в країні податків, а також органи щодо їх стягнення.
Податкове зобов’язання – загальна сума ПДВ, отримана (нарахована) платником у звітному періоді.
Податковий кредит – сума, на яку платник ПДВ має право зменшити податкове зобов’язання звітного періоду.
Податковий тягар – величина податкової суми, співвіднесена з результатами діяльності платника.
Податкоспроможність суб’єкта господарювання – здатність сплатити всі встановлені законодавством держави податки, збори, обов’язкові платежі у повному обсязі та у визначені терміни.
Податок – плата суспільства за виконання державою її функцій, що має форму відрахування частини вартості валового національного продукту на загальносуспільні потреби.
Податок – фіксований, обов’язковий, безоплатний платіж юридичних та фізичних осіб до бюджету держави на основі діючого законодавства.
Рентабельність (окупність) інвестиційних проектів – відношення прибутку від проекту до суми інвестицій у даний проект.
Рентабельність виробничої діяльності (окупність витрат) – відношення валового або чистого прибутку до суми витрат за реалізованою або виготовленою продукцією.
Рентабельність капіталу – відношення прибутку до середньорічної вартості всього інвестованого капіталу або окремих його складових: власного, запозиченого, перманентного, основного, оборотного, виробничого капіталу і т. д. При цьому можуть використовуватися показники балансового, валового, чистого прибутків.
Рентабельність продажу – відношення прибутку від реалізації продукції, робіт і послуг або чистого прибутку до суми отриманої виручки.
Скоригований валовий дохід – валовий дохід, зменшений на величину визначених податків та сум доходів згідно із законодавством.
Фінансовий леверидж – взаємозв’язок між прибутком і співвідношенням власного та позичкового капіталу.
Фінансовий стан – здатність підприємства фінансувати свою діяльність.
Чистий прибуток – прибуток, який залишається в розпорядженні підприємства після сплати всіх податків, економічних санкцій і відрахувань у добродійні фонди.

НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ