Програма курсу Ищите Господа, когда можно найти Его, призывайте Его, когда Он близко. (Библия, книга пророка Исаии 55:6) Узнать больше о Боге
Главная Книги Статьи Реклама на сайте

ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

Програма курсу
Мета і завдання дисципліни
В умовах ринкової трансформації економіки зростає роль податків не лише як доходів бюджету, а й як механізму регулювання економіки. У зв’язку з цим формування сучасного фахівця з економіки неможливе без глибокого засвоєння ним сучасних технологій оподаткування та управління податкоспроможністю суб’єктів господарювання, що застосовуються в різних країнах.
Курс “Управління податкоспроможністю суб’єктів господарювання” викладається після вивчення студентами таких предметів “Оподаткування”, “Податкова система України”, “Податки з юридичних осіб”, “Податки з фізичних осіб” та ін. і ґрунтується на отриманих знаннях із зазначених дисциплін.
Мета навчальної дисципліни полягає у засвоєнні знань з основ управління податкоспроможністю суб’єктів господарювання.
Завдання дисципліни: ознайомити студентів з основними принципами, методами та методологією управління податкоспроможністю суб’єктів господарювання, прийнятою в різних країнах.
Програма курсу передбачає можливість оволодіння студентами фундаментальними знаннями порядку організації податкової роботи, планування та прогнозування податків, визначення їх впливу на суб’єктів економічної діяльності мікрорівня.
Студенти повинні знати:
– поняття податкоспроможності;
– значення дослідження податкоспроможності в ринковій економіці;
– взаємозв’язок податкової політики з податковим менеджментом суб’єктів господарювання;
– порядок, організацію податкової роботи платників податків;
– аналітичні методи дослідження податкоспроможності.
Студенти повинні вміти:
– виявляти недоліки технологічної організації оподаткування;
– аналізувати вплив різних чинників на податкоспроможність;
– розробляти управлінські рішення щодо поліпшення податкоспроможності та оцінювати їх ефективність.

Тематичний план

№ п/п

 

Назви тем

Кількість годин

 

 

Ауди­торно ( усьо­го)

з них

Само­стійна (інди­віду­альна) робота

 

Ра­зом

 

 

 

лекції

Семі­нари

 

 

1.

Вступ

2

2

-

-

2

2.

Взаємозв’язок податко­вої політики з податко­вим менеджментом суб’­єктів господарювання

 

2

 

2

 

-

 

-

 

2

3.

Організація роботи з оподаткування у платни­ків податків

 

2

 

2

 

-

 

/4

 

6

4.

Економічний аналіз у системі управління подат­коспроможністю суб’єктів господарювання

 

2

 

2

 

-

 

-

 

2

5.

Вивчення стану ринку продукції як зовнішньо­го чинника податкоспро­можності суб’єктів госпо­дарювання

6

4

2

3

9

6.

Оцінка рівня витрат суб’­єктів господарювання як чинника податкоспро­можності

4

4

-

/2

6

7.

Оцінка фінансових ре­зультатів та рентабель­ності як чинників подат­коспроможності

8

6

2

-

8

8.

Фінансовий стан суб’єктів господарювання та їх податкоспроможність

6

4

2

4

10

9.

Управлінські рішення мік­рорівня щодо податко­спроможності

 

4

 

2

 

2

 

/5

 

9

Усього з курсу

36

28

8

7/11

54

 

зміст     наступна >>

polkaknig(at)narod.ru, ICQ - 474849132 © 2005-2009 Матеріали цього сайту можуть бути використані лише з посиланням на даний сайт.