Зміст курсу Ищите Господа, когда можно найти Его, призывайте Его, когда Он близко. (Библия, книга пророка Исаии 55:6) Узнать больше о Боге
Главная Книги Статьи Реклама на сайте

ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

Зміст курсу
Вступ
Податки та їх вплив на обсяги і ефективність виробництва. Фінансовий стан, платоспроможність, податкоспроможність суб’єктів господарювання. Податкоспроможність як економічна категорія. Значення дослідження податкоспроможності в ринковій економіці.

Тема 1. Взаємозв’язок податкової політики
з податковим менеджментом суб’єктів господарювання
1.1. Сучасні концепції фіскального регулювання економіки. Податкова політика як засіб регулювання економічних процесів.
1.2. Податковий тягар та методика його визначення і аналізу. Роль податків у регулюванні економічних та соціальних процесів. Правове регламентування стягнення податків та податкового регулювання. Взаємозв’язок і співвідношення податкової політики та податкового менеджменту.

Тема 2. Організація роботи з оподаткування
у платників податків
2.1. Права та обов’язки платників податків в Україні і за рубежем. Податковий облік у платників податків: організація та вимоги (вітчизняна та зарубіжна системи). Роль податкового обліку у впорядкуванні взаємовідносин між державою та платниками податків. Податкова звітність, її підготовка та подання.
2.2. Планування та прогнозування сум податків, що належать до сплати. Визначення та прогнозування податкоспроможності. Легальне ухилення від оподаткування як метод зменшення податкових платежів без порушення державного законодавства. Способи легального ухилення. Підготовка та перепідготовка кадрів, яким доручено організацію податкової роботи на підприємстві та облік розрахунків з податків.
2.3. Юридичний захист від порушень прав платників з боку державних служб та окремих службовців: можливості та порядок здійснення. Порядок звернення до органів податкової служби та судових органів. Етико-психологічні аспекти спілкування з органами державних служб та окремими службовцями.

Тема 3. Економічний аналіз у системі управління податкоспроможністю суб’єктів господарювання
3.1. Аналітичні методи вивчення податкоспроможності. Інформаційне забезпечення аналізу. Класифікація джерел даних (планові, облікові, звітні, позаоблікові) та їх характеристика. Вимоги до організації інформаційного забезпечення економічного аналізу.
3.2. Підготовка вихідних даних для аналізу: перевірка вихідної інформації; приведення показників до порівняльного вигляду; спрощення числових показників.
3.3. Комп’ютерна обробка економічної інформації. Роль автоматизації економічних розрахунків у підвищенні ефективності аналітичних досліджень. Автоматизоване робоче місце (АРМ) аналітика та його організація.

Тема 4. Вивчення стану ринку продукції як зовнішнього чинника податкоспроможності суб’єктів господарювання
4.1. Вплив стану ринку на фінансову сталість та податкоспроможність підприємства.
Аналіз місткості ринку. Залежність випуску продукції від обсягу та структури попиту. Методика визначення попиту на локальних, регіональних та національних ринках. Можливості формування попиту. Аналіз рівня середніх цін.
4.2. Визначення беззбиткового обсягу продажу продукції та зони безпеки підприємства.
Оцінка рішення про прийняття додаткових замовлень за ціною нижче собівартості продукції. Умови, які викликають необхідність таких рішень. Техніко-економічне обґрунтування зазначених рішень.

Тема 5. Оцінка рівня витрат суб’єктів господарювання як чинника податкоспроможності
5.1. Аналіз загальної суми затрат на виробництво товарної продукції та валових витрат суб’єктів господарювання. Значення, об’єкти, завдання аналізу. Джерела інформації для аналізу.
Чинники зміни загальної суми затрат на виробництво продукції та валових витрат.
5.2. Вплив витрат на податкоспроможність.
Порядок підрахунку резервів скорочення виробничих і комерційних витрат, збільшення випуску продукції та суми додаткових витрат на їх освоєння. Можливості покращання податкоспроможності за рахунок скорочення витрат на виробництво та реалізацію продукції, валових витрат.

Тема 6. Оцінка фінансових результатів та
рентабельності як чинників податкоспроможності
6.1. Показники прибутку, які використовуються в аналізі: балансовий прибуток, прибуток від реалізації продукції, прибуток від інших операцій, чистий прибуток, оподатковуваний прибуток.
6.2. Аналіз складу та динаміки балансового прибутку. Чинники, що формують балансовий прибуток підприємства. Нейтралізація інфляційного чинника при аналізі фінансових результатів.
6.3. Аналіз фінансових результатів від реалізації продукції, робіт та послуг. Послідовність аналізу. Методика факторного аналізу прибутку від реалізації продукції в цілому та окремих його видів.
Вплив зміни прибутку на податкоспроможність підприємств.
6.4. Аналіз рентабельності діяльності підприємства. Показники рентабельності. Порядок їх розрахунку та аналізу. Методика факторного аналізу рентабельності виробничої і підприємницької діяльності. Аналіз рентабельності інвестованого капіталу. Взаємозв’язок рентабельності та податкоспроможності

Тема 7. Фінансовий стан суб’єктів господарювання та їх податкоспроможність
7.1. Взаємозв’язок фінансового стану та податкоспроможності. Аналіз структури пасиву балансу. Оцінка ринкової стійкості підприємства. Показники, що характеризують структуру пасиву балансу. Методика їх розрахунку та оцінки ринкової стійкості підприємства.
7.2. Аналіз активів підприємства. Аналіз складу і динаміки активів підприємства. Співвідношення основного та оборотного капіталу. Вивчення динаміки виробничих запасів, незавершеного виробництва, готової продукції, грошових коштів, дебіторської заборгованості. Оцінка ринкової активності підприємства.
7.3 Аналіз взаємозв’язку активу і пасиву балансу. Оцінка фінансової стійкості підприємства. Джерела фінансування довгострокових та поточних активів. Порядок визначення суми власного оборотного капіталу та його частки у формуванні поточних активів підприємства. Оцінка фінансової стійкості підприємства. Чинники зміни суми власного оборотного капіталу.
7.4. Аналіз ефективності та інтенсивності використання капіталу. Оцінка ділової активності підприємства. Показники ефективності та інтенсивності використання інвестованого капіталу. Методика їх розрахунку й аналізу. Взаємозв’язок рентабельності капіталу та його оборотності. Визначення ефекту від прискорення оборотності капіталу. Шляхи прискорення оборотності капіталу на підприємстві.
7.5. Аналіз платоспроможності підприємства. Показники платоспроможності підприємства. Порядок їх розрахунку і аналізу. Причини неплатоспроможності суб’єктів господарювання.
Оцінка запасу фінансової стійкості (зони безпеки) підприємства. Аналітичний і графічний способи визначення межі рентабельності й запасу фінансової стійкості підприємства. Економічний зміст зазначених показників.
7.6. Податкоспроможність як похідна фінансового стану. Взаємний вплив оподаткування та фінансового стану суб’єктів господарювання. Аналітична оцінка податкоспроможності як результату фінансового стану.

Тема 8. Управлінські рішення мікрорівня щодо податкоспроможності
8.1. Узагальнення результатів вивчення податкоспроможності суб’єкта господарювання.
Розробка проектів управлінських рішень щодо організації податкової роботи та планування податкових розрахунків.
8.2. Прийняття рішень щодо вимушеної тінізації частини економічних оборотів: за і проти. Можливості уникнення тінізації шляхом застосування різних форм розрахунків та організації обліку, зміни організаційної форми та структури підприємства. Шляхи детінізації економічних оборотів.

 

<< попередня     зміст     наступна >>

polkaknig(at)narod.ru, ICQ - 474849132 © 2005-2009 Матеріали цього сайту можуть бути використані лише з посиланням на даний сайт.