Зміст. Фінансовий менеджмент: конспект лекцій (КНЕУ) - Поддєрьогін Ищите Господа, когда можно найти Его, призывайте Его, когда Он близко. (Библия, книга пророка Исаии 55:6) Узнать больше о Боге
Главная Книги Статьи Реклама на сайте

ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

Тема 1. “Теоретичні та організаційні основи фінансового менеджменту”
1.1. Сутність фінансового менеджменту.
1.2. Мета, задачі та функції фінансового менеджменту.
1.3. Стратегія та політика фінансового менеджменту.

 

Тема 2. Система забезпечення фінансового менеджменту.
2.1. Організаційне забезпечення фінансового менеджменту.
2.2. Інформаційне забезпечення фінансового менеджменту.
2.3. Системи і методи внутрішнього фінансового контролю.

 

Тема 3. Управління грошовими потоками
1. Інформаційно-методологічне забезпечення управління прибутком.
1.1. Поняття грошового потоку як категорії фінансового менеджменту.
1.2. Об'єктивна необхідність управління грошовими потоками та принципи її здійснення.
1.3. Структурування грошових потоків суб'єкта господарювання.
1.4. Основні показники кількісної оцінки грошових потоків суб'єкта господарювання.
2. Прогнозування та планування грошових потоків підприємства як основа моделі управління грошовими потоками.
2.1. Цілі та завдання прогнозування та планування грошових потоків.
2.2. Критерії прогнозування та планування грошових потоків.
2.3. Механізми прогнозування та планування грошових потоків.
2.4. Основи бюджетування грошових потоків.
2.5. Звіт про рух грошових коштів.
3. Оцінка ефективності моделі управління грошовими потоками.
3.1. Критерії управління грошовими потоками суб'єкта господарювання.
3.2. Форми управління грошовими потоками суб'єкта господарювання.

Додатки

 

Тема 4. Визначення вартості грошей у часі та її використання у фінансових розрахунках.
1. Необхідність і сутність визначення вартості грошей у часі. 
2. Майбутня вартість грошей та її визначення.
2.1.Просте компаундирування. 
2.2.Компаундирування анюїтетів (ренти). 
3. Теперішня вартість грошей та її визначення.
3.1. Просте дисконтування. 
3.2. Дисконтування анюїтетів (ренти). 
4. Оцінка майбутньої та теперішньої вартості грошей з врахуванням фактору інфляції.

 

Тема 5. Управління прибутком.
І Інформаційно-методологічне забезпечення управління прибутком.
1.1. Сутність та завдання управління прибутком підприємства.
1.2. Фінансові звіти та управлінський облік.
1.3. Стратегії управління прибутком підприємства.
1.4. Особливості моделі управління прибутком підприємства.
1.5. Нормативно-правові основи управління прибутком підприємства.
II Цінова політика підприємства та її вплив на формування доходів.
2.1. ціна продукції підприємства та її структура.
2.2. Фінансові механізми стимулювання збуту.
2.3. Грошові розрахунки та їх вплив на формування доходів.
III Управління затратами підприємства.
3.1. структура та класифікація затрат підприємства.
3.2. Методи оптимізації абсолютної величини затрат підприємства.
3.3. Основні методи і технології планування та прогнозування прибутку підприємства.
3.4. Фінансування підприємства за рахунок прибутку (самофінансування).
Додатки

 

Тема 6. Управління активами.
1. Склад і структура активів підприємства, оцінка активів.
2. Зміст і задачі управління оборотними активами.
3. Управління поточними фінансовими потребами підприємства.
4. Стратегія фінансування поточних активів.
5. Управління дебіторською заборгованістю.
6. Управління грошовими коштами.
7. Управління не оборотними активами.

 

ТЕМА 7. Вартість та оптимізація структури капіталу
1. Капітал підприємства і його сутність. Визначення власного капіталу і його складових.
2. Види капіталу підприємства
3. Поняття структури капіталу.
4. Теорії структури капіталу. 

 

Тема 8. УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЯМИ
8.1. Сутність і форми інвестицій
8.2. Класифікація інвестицій підприємств
8.3. Управління капітальними інвестиціями
8.4. Оцінка ефективності інвестиційних проектів
8.5. Управління джерелами фінансування капітальних інвестицій
8.6. Управління фінансовими інвестиціями
8.7. Методи оцінки ефективності фінансових інвестицій
8.8. Управління формуванням портфеля фінансових інвестицій

 

Тема 9. Управління фінансовими ризиками
1. Ризики у фінансово-господарській діяльності суб'єктів господарювання.
1.1. Умови виникнення ризиків.
1.2. Види ризиків та їх характеристика.
1.3. Основні методи кількісної оцінки ризику.
1.4. Критерії прийняття управлінських фінансових рішень в умовах невизначеності.
2. Основи формування моделі управління фінансовими ризиками суб'єкта господарювання.
2.1. Структура моделі управління ризиком суб'єкта господарювання.
2.2. характеристика основних факторів, що визначають параметри моделі управління ризиками суб'єкта господарювання.
2.3. Основні кількісні показники, що використовуються в моделі управління ризиками суб'єкта господарювання.
2.4. Особливості використання портфельного аналізу в моделі управління ризиками.
3. Основні методи нейтралізації фінансових ризиків у підприємницькій діяльності суб'єкта господарювання.
3.1. поняття нейтралізації ризику та толерантність ризику.
3.2. Основні цілей нейтралізації ризику.
3.3. Поняття стратегії уникнення ризику.
3.4. страхування як форма нейтралізації фінансових ризиків.
3.5. Диверсифікації та її вплив на величину фінансових ризиків.
3.6. Стратегія хеджування ризиків.

Додатки

 

Тема 10. Аналіз фінансових звітів
10.1. Сутність, завдання та методи аналізу фінансових звітів.
10.2. Аналіз бухгалтерського балансу.
10.3. Оцінка звіту про фінансові результати.
10.4. Аналіз звіту про рух грошових коштів.
10.5. Оцінка звіту про власний капітал.
10.6. Аналіз ліквідності та фінансової стійкості підприємства.
10.7. Аналіз прибутковості підприємства.

 

ТЕМА 11 ВНУТРІШНЬОФІРМОВЕ ФІНАНСОВЕ ПРОГНОЗУВАННЯ ТА ПЛАНУВАННЯ
11.1. Сутність і цілі внутрішньофірмового фінансового прогнозування та планування
11.2. Фінансова стратегія підприємства
11.3. Поточне фінансове планування
11.4. Оперативне фінансове планування (бюджетування)
11.5. Контролінг виконання фінансового плану
11.6. Прогнозування показників фінансової звітності підприємства

 

 

Экономико-правовая библиотека

 

polkaknig(at)narod.ru, ICQ - 474849132 © 2005-2009 Матеріали цього сайту можуть бути використані лише з посиланням на даний сайт.