Тема 5. Бюджетний процес

Тема 5. Бюджетний процес

220
0


Тема 5. Бюджетний процес

Ст.1 п.1. Бюджетним кодексом України регулюються відносини, що виникають у процесі складання, розгляду, затвердження, виконання бюджетів та розгляду звітів про їх виконання, а також контролю за виконанням Державного бюджету України та місцевих бюджетів.

ст.2 — 11) бюджетний процес — регламентована нормами права діяльність, пов’язана із складанням, розглядом, затвердженням бюджетів, їх виконанням і контролем за їх виконанням, розглядом звітів про виконання бюджетів, що складають бюджетну систему України;

Ознаки:
1. діяльність;
2. визначена законом;
3. діяльність щодо складання, розгляду, затвердження бюджетів, їх виконання і контролю за їх виконанням, розгляду звітів про їх виконання;
4. учасниками бюджетного процесу є органи державної влади та їх посадові особи;
5. фізичні та юридичні особи не можуть бути учасниками бюджетного процесу, але можуть бути одержувачами бюджетних коштів;
6. строковість – чітко визначені строки, в межах яких повинні вчинятися дії щодо складання, розгляду, затвердження бюджетів, їх виконання і контролю за їх виконанням, розгляду звітів про їх виконання;
7. стадійність – поділ бюджетного процесу на певні стадії;
8. періодичність;
9. динаміка – одна стадія динамічно змінюється іншою;
10. відповідальність учасників бюджетного процесу в разі вчинення бюджетного правопорушення;
11. державно-владний характер – учасники бюджетного процесу повинні вчиняти всі дії, передбачені бюджетним кодексом України; вони не мають права вибору, а мають лише обов’язок вчиняти всі дії, передбачені бюджетним кодексом України;

33) ст.2 БК України: проект бюджету — проект плану формування та використання фінансових ресурсів для забезпечення завдань і функцій, що здійснюються органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим та органами місцевого самоврядування протягом бюджетного періоду, який є невід’ємною частиною проекту закону про державний бюджет або проекту рішення відповідної ради про місцевий бюджет;

Стаття 19. п.1. Стадіями бюджетного процесу визнаються:

I) складання проектів бюджетів;

II) розгляд та прийняття закону про Державний бюджет України, рішень про місцеві бюджети;
III) виконання бюджету, в тому числі у разі необхідності внесення змін до закону про Державний бюджет України, рішення про місцеві бюджети;

IV) підготовка та розгляд звіту про виконання бюджету і прийняття рішення щодо нього.

На всіх стадіях бюджетного процесу здійснюються
1. фінансовий контроль,
2. аудит,
3. оцінка ефективності використання бюджетних коштів.

Учасниками бюджетного процесу є органи та посадові особи, які наділені бюджетними повноваженнями.
Бюджетними повноваженнями визнаються права і обов’язки учасників бюджетних правовідносин.

Стадія I) складання проектів бюджетів

Кабінет Міністрів України розробляє проект закону про Державний бюджет України.

Міністр фінансів України
1. відповідає за складання проекту закону про Державний бюджет України,
2. визначає основні організаційно-методичні засади бюджетного планування, які використовуються для підготовки бюджетних запитів і розроблення пропозицій проекту Державного бюджету України.

Міністр фінансів України на підставі основних макропоказників економічного і соціального розвитку України на наступний бюджетний період та аналізу виконання бюджету у поточному бюджетному періоді визначає:
1. загальний рівень доходів та видатків бюджету
2. дає оцінку обсягу фінансування бюджету для складання пропозицій проекту Державного бюджету України.

Основні напрями бюджетної політики
на наступний бюджетний період

Не пізніше 1 червня або першого наступного за цією датою дня пленарних засідань Верховної Ради України у Верховній Раді України відбуваються парламентські слухання з питань бюджетної політики на наступний бюджетний період.
З доповіддю про Основні напрями бюджетної політики на наступний бюджетний період виступає Прем’єр-міністр України або за його дорученням Міністр фінансів України.

Кабінет Міністрів України подає до Верховної Ради України проект Основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний період не пізніше, ніж за чотири робочих дні до початку проведення
парламентських слухань з питань бюджетної політики на наступний бюджетний період.

Проект Основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний період містить пропозиції Кабінету Міністрів України щодо:

1) граничного розміру дефіциту (профіциту) Державного бюджету України;
2) частки прогнозного річного обсягу валового внутрішнього продукту, що перерозподіляється через зведений бюджет України;
3) граничного обсягу державного боргу та його структури;
4) обґрунтувань і розрахунків питомої ваги обсягу міжбюджетних трансфертів у видатках Державного бюджету України і коефіцієнта вирівнювання для місцевих бюджетів;
5) питомої ваги капітальних вкладень у видатках Державного бюджету України та пріоритетних напрямів їх використання;
6) взаємовідносин Державного бюджету України з місцевими бюджетами в наступному бюджетному періоді;
7) змін до законодавства, прийняття яких є необхідним для реалізації бюджетної політики держави;
8) переліку головних розпорядників коштів Державного бюджету України;
9) захищених статей видатків бюджету;
10) обґрунтування необхідності поділу бюджету на загальний та спеціальний фонди – оскільки бюджет може поділятися на загальний і спеціальний фонд.
11) встановлення розміру мінімальної заробітної плати та рівня забезпечення прожиткового мінімуму на плановий бюджетний період.

Проект Основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний період ґрунтується на прогнозних макропоказниках економічного і соціального розвитку України на наступний бюджетний період.

Національний банк України до 1 квітня року, що передує плановому подає до Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України:

1) проект основних засад грошово-кредитної політики на
наступний бюджетний період; (колізія із законом України „Про НБУ” п.1 ст.9: Рада Національного банку відповідно до загальнодержавної програми економічного розвитку та основних параметрів економічного та соціального розвитку України до 15 вересня розробляє Основні засади грошово-кредитної політики і вносить їх Верховній Раді України для інформування, здійснює контроль за виконанням Основних засад грошово-кредитної політики;),
2) проект кошторису доходів та видатків Національного банку
України на наступний бюджетний період.

За результатами парламентських слухань Верховна Рада України приймає постанову
1. про схвалення Основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний період.
2. про взяття до відома Основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний період.
Зазначена постанова може містити пропозиції Верховної Ради України до проекту Основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний період виключно з питань, які зазначені у проекті Основних напрямків, в тому числі відповідні доручення Кабінету Міністрів України.

Бюджетний запит

Етапи:
1. Для підготовки пропозицій проекту Державного бюджету України Міністерство фінансів України розробляє і доводить до головних розпорядників бюджетних коштів інструкції щодо підготовки бюджетних запитів, яка може запроваджувати організаційні, фінансові та інші обмеження, яких зобов’язані дотримуватися усі розпорядники бюджетних коштів у процесі підготовки бюджетних запитів.
2. Розроблення бюджетного запиту
· Головні розпорядники бюджетних коштів організують розроблення бюджетних запитів для подання Міністерству фінансів України в терміни та порядку, встановлені Міністерством фінансів України.
· Головні розпорядники бюджетних коштів несуть відповідальність за своєчасність, достовірність та зміст поданих Міністерству фінансів України бюджетних запитів, які мають містити всю інформацію, необхідну для аналізу показників проекту Державного бюджету України, згідно з вимогами Міністерства фінансів України.
3.Аналіз бюджетних запитів — з точки зору його відповідності меті, пріоритетності, а також ефективності використання бюджетних коштів. На основі результатів аналізу Міністр фінансів України приймає рішення про включення бюджетного запиту до пропозиції проекту Державного бюджету України перед поданням його на розгляд Кабінету Міністрів України.
4.Розробка пропозицій проекту Державного бюджету України — на основі аналізу бюджетних запитів Міністерство фінансів України готує проект закону про Державний бюджет України. Міністерство фінансів України в період підготовки пропозицій проекту Державного бюджету України розглядає та вживає заходів щодо усунення розбіжностей з головними розпорядниками бюджетних коштів. У разі, коли узгодження не досягнуто, Міністерство фінансів України додає свій висновок з неузгоджених питань до зазначених пропозицій, які подаються Кабінету Міністрів України.

Схвалення Кабінетом Міністрів України проекту закону про Державний бюджет України

Міністерство фінансів України:
1. подає проект закону про Державний бюджет України Кабінету Міністрів України для розгляду,
2. вносить пропозиції щодо термінів і порядку розгляду цього проекту в Кабінеті Міністрів України.

Кабінет Міністрів України:
1. приймає постанову щодо схвалення проекту закону про Державний бюджет України
2. подає його Верховній Раді України не пізніше 15 вересня року, що передує плановому.

Разом з проектом закону про Державний бюджет України, подаються:
1) пояснювальна записка до проекту закону про Державний
бюджет України.
2) прогнозні показники зведеного бюджету України відповідно
до бюджетної класифікації.
3) перелік пільг по податках, зборах (інших обов’язкових
платежах) із розрахунком втрат доходів бюджету від їх надання;
4) доповідь про хід виконання Державного бюджету України у
поточному бюджетному періоді;
5) інші матеріали, передбачені БК України.

Законом про Державний бюджет України визначаються:
1) загальна сума доходів і загальна сума видатків
(з розподілом на загальний та спеціальний фонди, а також з
розподілом видатків на поточні і капітальні);
2) граничний обсяг річного дефіциту (профіциту) і державного боргу на кінець наступного бюджетного періоду.
3) бюджетні призначення головним розпорядникам коштів
4) доходи бюджету за бюджетною класифікацією;
5) бюджетні призначення міжбюджетних трансфертів;
6) розмір мінімальної заробітної плати на плановий
бюджетний період.
7) інше.

Видатки проекту закону про Державний бюджет України по головних розпорядниках бюджетних коштів повинні бути деталізовані за підрозділами функціональної класифікації (програмної класифікації у разі складання проекту бюджету за програмно-цільовим методом).

Стадія II) розгляд та прийняття закону про Державний бюджет України, рішень про місцеві бюджети

На пленарному засіданні ВРУ:
1. Міністр фінансів України представляє проект закону про Державний бюджет України.
2. Голова Комітету ВРУ з питань бюджету доповідає про відповідність проекту закону:
· вимогам БК України,
· Основним напрямам бюджетної політики на наступний бюджетний період,
· пропозиціям ВРУ до Основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний період.
3. Обговорення у ВРУ.
4. Рішення ВРУ:
· про відхилення проекту закону у разі невідповідності БК України, Основним напрямам бюджетної політики на наступний бюджетний період та пропозиціям ВРУ до них.
· прийняття до розгляду представленого проекту закону.

Після прийняття до розгляду представленого проекту закону про Державний бюджет України не пізніше 1 жовтня проект закону про Державний бюджет України розглядається
· народними депутатами України,
· у комітетах,
· депутатських фракціях та групах Верховної Ради України.

Комітети Верховної Ради України:
· формують свої пропозиції до проекту закону про Державний бюджет України,
· передають їх до Комітету Верховної Ради України з питань бюджету,
· призначають представників для участі у роботі Комітету з питань бюджету.
Після 1 жовтня прийняття пропозицій Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету припиняється.

Пропозиції стосовно збільшення видатків Державного бюджету України мають визначати джерела покриття таких видатків;
Пропозиції стосовно зменшення доходів Державного бюджету України мають визначати джерела компенсації втрат доходів Державного бюджету України або види та обсяги видатків, що підлягають відповідному скороченню. Жодна з таких пропозицій не повинна призводити до збільшення державного боргу і гарантій порівняно з їх обсягом, передбаченим у представленому проекті закону про Державний бюджет України.
Якщо принаймні одна із вимог не виконується, відповідна пропозиція до розгляду Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету не приймається.
Не допускається внесення пропозицій щодо змін до прогнозу податкових надходжень, крім випадку, коли за висновком Комітету Верховної Ради України з питань бюджету, Міністерства фінансів України та Рахункової палати виявлені неточності в їх розрахунку.

Комітет Верховної Ради України з питань бюджету не пізніше 15 жовтня спільно з уповноваженими представниками КМУ:
· розглядає пропозиції до проекту закону про Державний бюджет України,
· готує Висновки та пропозиції до проекту закону про Державний бюджет України,
· готує таблиці пропозицій суб’єктів права законодавчої ініціативи (право законодавчої ініціативи у Верховній Раді України належить Президентові України, народним депутатам України, Кабінету Міністрів України і Національному банку України), які пропонується підтримати чи відхилити, і приймає з цього приводу відповідне рішення.

Висновки та пропозиції до проекту закону про Державний бюджет України, таблиці пропозицій розповсюджуються серед народних депутатів України.

І читання проекту закону про Державний бюджет України

— Доповідь Голови Комітету ВРУ з питань бюджету щодо Висновків та пропозицій до проекту закону про Державний бюджет України.
— Обговорення — беруть участь:
· представники комітетів Верховної Ради України,
· представники депутатських фракцій та груп,
· народні депутати України,
· представники Кабінету Міністрів України,
· представники Рахункової палати.
— Висновки та пропозиції до проекту закону про Державний бюджет України голосуються в цілому.
— Якщо позитивне рішення не прийнято, відбувається постатейне голосування.

Прийняття рішення щодо Висновків та пропозицій до проекту закону про Державний бюджет України вважається прийняттям проекту закону про Державний бюджет України у першому читанні.

Схвалені ВРУ Висновки та пропозиції Комітету Верховної Ради України з питань бюджету набувають статусу Бюджетних висновків ВРУ.

Верховна Рада України приймає проект закону про Державний
бюджет України у першому читанні не пізніше 20 жовтня

ІІ читання проекту закону про Державний бюджет України

Кабінет Міністрів України подає до ВРУ не пізніше 3 листопада:
· проект закону про Державний бюджет України, доопрацьований відповідно до Бюджетних висновків ВРУ,
· порівняльну таблицю щодо їх врахування з вмотивованими поясненнями щодо неврахованих пропозицій.

Комітет ВРУ з питань бюджету готує висновки щодо розгляду проекту закону про Державний бюджет України у другому читанні.

При розгляді проекту закону про Державний бюджет України у другому читанні пропозиції:
· народних депутатів України,
· комітетів Верховної Ради України,
· депутатських груп та фракцій — щодо змін до проекту закону про Державний бюджет України не розглядаються.

Розглядаються лише висновки Комітету ВРУ з питань бюджету щодо розгляду проекту закону про Державний бюджет України у другому читанні, в тому числі щодо врахування Кабінетом Міністрів України Бюджетних висновків Верховної Ради України при підготовці проекту закону про Державний бюджет України до другого читання.

На пленарному засіданні ВРУ:
— Доповідь Міністра фінансів України щодо доопрацьованого з урахуванням Бюджетних висновків ВРУ проекту закону про Державний бюджет України.
— Доповідь Голови Комітету ВРУ з питань бюджету щодо висновків Комітету ВРУ з питань бюджету стосовно врахування Кабінетом Міністрів України Бюджетних висновків Верховної Ради України при підготовці проекту закону про Державний бюджет України до другого читання.

У ІІ читанні обов’язково приймаються не підлягають розгляду у ІІІ читанні:
1. загальний обсяг дефіциту (профіциту),
2. загальний обсяг доходів і видатків Державного бюджету України,
3. розмір мінімальної заробітної плати,
4. рівень забезпечення прожиткового мінімуму на наступний бюджетний період,
5. обсяг міжбюджетних трансфертів та інші положення, необхідні для формування місцевих бюджетів.
Статті проекту закону про Державний бюджет України, не прийняті у другому читанні, переносяться на розгляд у третьому читанні.
ІІ читання завершується не пізніше 20 листопада.

ІІІ читання проекту закону про Державний бюджет України

На пленарному засіданні ВРУ:
· доповідь Голови Комітету Верховної Ради України з питань бюджету та співдоповіді Міністра фінансів України.
· голосування по пропозиціях щодо статей проекту закону про Державний бюджет, що не були прийняті у ІІ читанні,
· голосування по проекту закону в цілому.
· якщо в цілому не прийнято, проводиться голосування по кожній запропонованій пропозиції.

Закон про Державний бюджет України приймається Верховною
Радою України до 1 грудня року.

Бюджетні призначення в разі несвоєчасного
прийняття закону про Державний бюджет України

Якщо до початку нового бюджетного періоду не набрав чинності закон про Державний бюджет України, Кабінет Міністрів України має право здійснювати витрати Державного бюджету України з наступними обмеженнями:
1) витрати Державного бюджету України можуть здійснюватися
лише на цілі, які визначені у законі про Державний бюджет України
на попередній бюджетний період і одночасно передбачені у проекті
закону про Державний бюджет України на наступний бюджетний період,
поданому Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України.
2) щомісячні видатки Державного бюджету України не можуть
перевищувати 1/12 обсягу видатків, визначених законом про
Державний бюджет України на попередній бюджетний період.
3) до прийняття закону про Державний бюджет України на
поточний бюджетний період провадити капітальні видатки
забороняється, крім випадків, пов’язаних з введенням воєнного чи
надзвичайного стану, оголошенням окремих місцевостей зонами
надзвичайної екологічної ситуації.
До прийняття закону про Державний бюджет України на
поточний бюджетний період запозичення можуть здійснюватися лише з
метою погашення основної суми державного боргу.
До прийняття закону про Державний бюджет України на
поточний бюджетний період податки, збори (обов’язкові платежі) та
інші надходження справляються відповідно до закону про Державний
бюджет України на попередній бюджетний період та інших
нормативно-правових актів.

Стадія III) Виконання бюджету

КМУ забезпечує виконання Державного бюджету України.

Міністерство фінансів України:
· здійснює загальну організацію та управління виконанням Державного бюджету України,
· координує діяльність учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету.

В Україні застосовується казначейська форма обслуговування Державного бюджету України, яка передбачає здійснення Державним казначейством України:
1) операцій з коштами державного бюджету;
2) розрахунково-касового обслуговування розпорядників
бюджетних коштів;
3) контролю бюджетних повноважень при зарахуванні надходжень,
прийнятті зобов’язань та проведенні платежів;
4) бухгалтерського обліку та складання звітності про
виконання державного бюджету.

Державний бюджет України виконується за розписом, який
затверджується Міністром фінансів України відповідно до бюджетних
призначень у місячний термін після набрання чинності законом про
Державний бюджет України. До затвердження розпису Міністром
фінансів України затверджується тимчасовий розпис на відповідний
період.
Примірник затвердженого бюджетного розпису передається до
Комітету Верховної Ради України з питань бюджету з подальшим
інформуванням про внесені до нього зміни.
Міністр фінансів України протягом бюджетного періоду забезпечує відповідність розпису Державного бюджету України встановленим бюджетним призначенням.

Виконання Державного бюджету України за
доходами

Міністерство фінансів України здійснює прогнозування та
аналіз доходів бюджету і має виключне право надання відстрочок по
сплаті податків, зборів (обов’язкових платежів) на умовах
податкового кредиту за поданнями органів стягнення на термін до
трьох місяців в межах поточного бюджетного періоду.
Державне казначейство України веде бухгалтерський облік
всіх надходжень, що належать Державному бюджету України, та за
поданням органів стягнення здійснює повернення коштів, що були
помилково або надмірно зараховані до бюджету.
Органи стягнення забезпечують своєчасне та в повному
обсязі надходження до державного бюджету податків, зборів
(обов’язкових платежів) та інших доходів відповідно до
законодавства.
Податки, збори (обов’язкові платежі) та інші доходи
державного бюджету зараховуються безпосередньо на єдиний
казначейський рахунок Державного бюджету України і не можуть
акумулюватися на рахунках органів стягнення.
Податки, збори (обов’язкові платежі) та інші доходи
державного бюджету визнаються зарахованими в доход державного
бюджету з моменту зарахування на єдиний казначейський рахунок
державного бюджету.

Виконання Державного бюджету України за
видатками

Стадіями виконання Державного бюджету України за видатками
визнаються:
1) встановлення бюджетних асигнувань розпорядникам бюджетних
коштів на основі затвердженого бюджетного розпису;
2) затвердження кошторисів розпорядникам бюджетних коштів;
3) взяття бюджетних зобов’язань;
4) отримання товарів, робіт та послуг;
5) здійснення платежів;
6) використання товарів, робіт та послуг на виконання
бюджетних програм.
Відповідно до затвердженого бюджетного розпису
розпорядники коштів Державного бюджету України одержують бюджетні
асигнування, що є підставою для затвердження кошторисів. Кошторис
є основним плановим документом бюджетної установи, який надає
повноваження щодо отримання доходів і здійснення видатків,
визначає обсяг і спрямування коштів для виконання бюджетною
установою своїх функцій та досягнення цілей, визначених на
бюджетний період відповідно до бюджетних призначень.
Державне казначейство України здійснює контроль за
відповідністю кошторисів розпорядників бюджетних коштів розпису
Державного бюджету України.
Розпорядники бюджетних коштів несуть відповідальність за
управління бюджетними асигнуваннями і здійснення контролю за
виконанням процедур та вимог, встановлених цим Кодексом.
Розпорядники бюджетних коштів беруть бюджетні зобов’язання
та провадять видатки тільки в межах бюджетних асигнувань,
встановлених кошторисами.
Будь-які зобов’язання, взяті фізичними та юридичними
особами за коштами Державного бюджету України без відповідних
бюджетних асигнувань або ж з перевищенням повноважень,
встановлених цим Кодексом та законом про Державний бюджет України,
не вважаються бюджетними зобов’язаннями. Витрати державного
бюджету на покриття таких зобов’язань не можуть здійснюватися.
Після отримання товарів, робіт та послуг відповідно до
умов взятого бюджетного зобов’язання розпорядник бюджетних коштів
приймає рішення про їх оплату та подає доручення на здійснення
платежу органу Державного казначейства України, якщо інше не
передбачено нормативно-правовими актами.
Державне казначейство України здійснює платежі за
дорученнями розпорядників бюджетних коштів у разі:
1) наявності відповідного бюджетного зобов’язання для платежу
у бухгалтерському обліку виконання Державного бюджету України;
2) відповідності напрямів витрачання бюджетних коштів
бюджетному асигнуванню;
3) наявності у розпорядників бюджетних коштів невикористаних
бюджетних асигнувань.

Стадія IV: підготовка та розгляд звіту про виконання бюджету і прийняття рішення щодо нього.

Ведення бухгалтерського обліку виконання
Державного бюджету України

Єдині правила бухгалтерського обліку всіх фінансових
операцій, активів і фінансових зобов’язань держави визначаються
Державним казначейством України за погодженням з Міністерством
фінансів України.
Бухгалтерський облік усіх операцій щодо виконання
Державного бюджету України здійснюють органи Державного
казначейства України. Цей облік повинен відображати всі активи та
зобов’язання держави.
Розпорядники бюджетних коштів ведуть бухгалтерський облік
відповідно до правил, встановлених Державним казначейством
України.
Усі надходження до бюджету та витрати бюджету
обліковуються у валових показниках незалежно від того,
передбачається чи не передбачається у бюджетних призначеннях
взаємозарахування цих показників.
Усі надходження до бюджету та витрати бюджету повинні
заноситися на рахунки в хронологічному порядку відповідно до
встановленої законодавством процедури. Всі бухгалтерські записи
повинні підтверджуватися документально.

Порядок закриття рахунків після закінчення
бюджетного періоду

Не пізніше 31 грудня або на останній день іншого
бюджетного періоду Державне казначейство України закриває всі
рахунки, відкриті у поточному бюджетному періоді. За виняткових
обставин Міністр фінансів України може визначити інший термін
закриття рахунків, який повинен настати не пізніш як через п’ять
робочих днів після закінчення бюджетного періоду.
На кінець бюджетного періоду Державне казначейство України
зберігає залишки коштів на рахунках спеціального фонду Державного
бюджету України для покриття відповідних витрат у наступному
бюджетному періоді з урахуванням їх цільового призначення. Рахунки
спеціального фонду Державного бюджету України відкриваються в
наступному бюджетному періоді із записом про всі не витрачені в
попередньому бюджетному періоді кошти, які були одержані на
виконання відповідних завдань.
Усі надходження і витрати записуються в тому бюджетному
періоді, в якому вони були здійснені.

Звітність про виконання Державного бюджету
України

Зведення, складання та надання звітності про виконання
Державного бюджету України здійснюються Державним казначейством
України.
Розпорядники бюджетних коштів відповідно до єдиної
методики звітності складають та подають детальні звіти, що містять
бухгалтерські баланси, дані про виконання кошторисів, результати
діяльності та іншу інформацію за формами, встановленими
законодавством України.
Єдині форми звітності про виконання Державного бюджету
України встановлюються Державним казначейством України за
погодженням з Рахунковою палатою та Міністерством фінансів
України.
Звітність про виконання Державного бюджету України є
· оперативною,
· місячною,
· квартальною,
· річною.

Річний звіт про виконання закону про Державний
бюджет України

Річний звіт про виконання закону про Державний бюджет
України подається Кабінетом Міністрів України Верховній Раді
України не пізніше 1 травня року, наступного за звітним.
Річний звіт про виконання закону про Державний бюджет
України включає такі частини:
1) звіт про фінансовий стан (баланс) Державного бюджету
України;
2) звіт про виконання Державного бюджету України;
3) звіт про рух грошових коштів;
4) інформацію про виконання захищених статей видатків
Державного бюджету України;
5) звіт про бюджетну заборгованість;
6) звіт про використання коштів з резервного фонду Кабінету
Міністрів України;
7) інформацію про стан державного боргу;
8) звіт про кредити та операції, що стосуються державних
гарантійних зобов’язань;
9) зведені показники звітів про виконання бюджетів;
10) інформацію про виконання місцевих бюджетів;
11) іншу інформацію, визнану Кабінетом Міністрів України
необхідною для пояснення звіту.

Розгляд звіту про виконання закону про Державний
бюджет України

Рахункова палата протягом двох тижнів з дня офіційного
подання Кабінетом Міністрів України річного звіту про виконання
закону про Державний бюджет України готує висновки щодо
використання коштів Державного бюджету України.
ВРУ розглядає звіт про виконання закону про Державний бюджет України у двотижневий термін з дня отримання висновків Рахункової палати щодо використання коштів Державного бюджету України.
Звіт Кабінету Міністрів України перед Верховною Радою
України про виконання закону про Державний бюджет України
представляє Міністр фінансів України.
Верховна Рада України може заслухати головних розпорядників коштів Державного бюджету України щодо використання ними бюджетних коштів.
Із співдоповіддю про виконання закону про Державний бюджет
України виступають Голова Комітету ВРУ з питань бюджету та Голова Рахункової палати.
За результатами розгляду Верховна Рада України приймає
рішення щодо звіту про виконання закону про Державний бюджет
України.

НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ